بافت شناسی کولورکتال

طبقه بندی بافت ها در بافت شناسی سرطان کولورکتال. هر نمونه یک تصویر RGB 150 x 150 x 3 از یکی از 8 کلاس است.

شکاف مثال ها
'train' 5000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(150, 150, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=8),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
تصویر تصویر (150، 150، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64 هشت کلاس: 0: "اپیتلیوم تومور"، 1: "استرومای ساده"، 2: "استرومای پیچیده" (استرومای حاوی سلول های تومور منفرد و/یا سلول های ایمنی منفرد)، 3: "کنگلومراهای سلولی ایمنی"، 4: "بقایای" و موکوس، 5: "غدد مخاطی"، 6: "بافت چربی"، و 7: "پس زمینه".

تجسم

 • نقل قول :
@article{kather2016multi,
 title={Multi-class texture analysis in colorectal cancer histology},
 author={Kather, Jakob Nikolas and Weis, Cleo-Aron and Bianconi, Francesco and Melchers, Susanne M and Schad, Lothar R and Gaiser, Timo and Marx, Alexander and Z{"o}llner, Frank Gerrit},
 journal={Scientific reports},
 volume={6},
 pages={27988},
 year={2016},
 publisher={Nature Publishing Group}
}