คอร์ 2 สาเหตุ

 • คำอธิบาย :

Corr2cause

การอนุมานเชิงสาเหตุถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของความฉลาดของมนุษย์

Corr2cause เป็นชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีตัวอย่างมากกว่า 400,000 ตัวอย่าง โดย LLM ที่มีอยู่ 17 รายการได้รับการประเมินในรายงานที่เกี่ยวข้อง

โดยรวมแล้ว Corr2cause มีตัวอย่าง 415,944 ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างที่ถูกต้อง 18.57% ความยาวเฉลี่ยของหลักฐานคือ 424.11 โทเค็น และสมมติฐาน 10.83 โทเค็น ข้อมูลแบ่งออกเป็นตัวอย่างการฝึกอบรม 411,452 ตัวอย่าง ตัวอย่างการพัฒนาและการทดสอบ 2,246 รายการ ตามลำดับ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของชุดข้อมูลคือการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ LLM ชุดการทดสอบและการพัฒนาจึงได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้ครอบคลุมกราฟทุกขนาดอย่างครอบคลุม

แยก ตัวอย่าง
'dev' 2,246
'test' 2,246
'train' 411,452
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'input': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': int64,
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ป้อนข้อมูล ข้อความ เชือก
ฉลาก เทนเซอร์ int64
 • การอ้างอิง :
@misc{jin2023large,
   title={Can Large Language Models Infer Causation from Correlation?},
   author={Zhijing Jin and Jiarui Liu and Zhiheng Lyu and Spencer Poff and Mrinmaya Sachan and Rada Mihalcea and Mona Diab and Bernhard Schölkopf},
   year={2023},
   eprint={2306.05836},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}