کووید 19

 • توضیحات :

این مخزن تلاش می کند تا بزرگترین پایگاه داده اپیدمیولوژیک Covid-19 را علاوه بر مجموعه ای قدرتمند از متغیرهای کمکی گسترده، جمع آوری کند. این شامل داده های باز، با منبع عمومی و دارای مجوز مربوط به جمعیت شناسی، اقتصاد، اپیدمیولوژی، جغرافیا، سلامت، بستری شدن در بیمارستان، تحرک، پاسخ دولت، آب و هوا و موارد دیگر است.

این مجموعه داده خاص مربوط به ادغام تمام جداول مختلف است که بخشی از مخزن هستند. بنابراین، انتظار می رود که نمونه های به دست آمده بسیار پراکنده باشند.

شکاف مثال ها
'train' 11,266,422
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'adult_female_mortality_rate': float64,
  'adult_male_mortality_rate': float64,
  'age_bin_0': string,
  'age_bin_1': string,
  'age_bin_2': string,
  'age_bin_3': string,
  'age_bin_4': string,
  'age_bin_5': string,
  'age_bin_6': string,
  'age_bin_7': string,
  'age_bin_8': string,
  'age_bin_9': string,
  'aggregation_level': float64,
  'area_rural_sq_km': float64,
  'area_sq_km': float64,
  'area_urban_sq_km': float64,
  'average_temperature_celsius': float64,
  'cancel_public_events': float64,
  'comorbidity_mortality_rate': float64,
  'contact_tracing': float64,
  'country_code': string,
  'country_name': string,
  'cumulative_confirmed': float64,
  'cumulative_confirmed_age_0': float64,
  'cumulative_confirmed_age_1': float64,
  'cumulative_confirmed_age_2': float64,
  'cumulative_confirmed_age_3': float64,
  'cumulative_confirmed_age_4': float64,
  'cumulative_confirmed_age_5': float64,
  'cumulative_confirmed_age_6': float64,
  'cumulative_confirmed_age_7': float64,
  'cumulative_confirmed_age_8': float64,
  'cumulative_confirmed_age_9': float64,
  'cumulative_confirmed_female': float64,
  'cumulative_confirmed_male': float64,
  'cumulative_deceased': float64,
  'cumulative_deceased_age_0': float64,
  'cumulative_deceased_age_1': float64,
  'cumulative_deceased_age_2': float64,
  'cumulative_deceased_age_3': float64,
  'cumulative_deceased_age_4': float64,
  'cumulative_deceased_age_5': float64,
  'cumulative_deceased_age_6': float64,
  'cumulative_deceased_age_7': float64,
  'cumulative_deceased_age_8': float64,
  'cumulative_deceased_age_9': float64,
  'cumulative_deceased_female': float64,
  'cumulative_deceased_male': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_0': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_1': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_2': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_3': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_4': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_5': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_6': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_7': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_8': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_age_9': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_female': float64,
  'cumulative_hospitalized_patients_male': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_0': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_1': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_2': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_3': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_4': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_5': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_6': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_7': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_8': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_age_9': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_female': float64,
  'cumulative_intensive_care_patients_male': float64,
  'cumulative_persons_fully_vaccinated': float64,
  'cumulative_persons_fully_vaccinated_janssen': float64,
  'cumulative_persons_fully_vaccinated_moderna': float64,
  'cumulative_persons_fully_vaccinated_pfizer': float64,
  'cumulative_persons_vaccinated': float64,
  'cumulative_recovered': float64,
  'cumulative_recovered_age_0': float64,
  'cumulative_recovered_age_1': float64,
  'cumulative_recovered_age_2': float64,
  'cumulative_recovered_age_3': float64,
  'cumulative_recovered_age_4': float64,
  'cumulative_recovered_age_5': float64,
  'cumulative_recovered_age_6': float64,
  'cumulative_recovered_age_7': float64,
  'cumulative_recovered_age_8': float64,
  'cumulative_recovered_age_9': float64,
  'cumulative_recovered_female': float64,
  'cumulative_recovered_male': float64,
  'cumulative_tested': float64,
  'cumulative_tested_age_0': float64,
  'cumulative_tested_age_1': float64,
  'cumulative_tested_age_2': float64,
  'cumulative_tested_age_3': float64,
  'cumulative_tested_age_4': float64,
  'cumulative_tested_age_5': float64,
  'cumulative_tested_age_6': float64,
  'cumulative_tested_age_7': float64,
  'cumulative_tested_age_8': float64,
  'cumulative_tested_age_9': float64,
  'cumulative_tested_female': float64,
  'cumulative_tested_male': float64,
  'cumulative_vaccine_doses_administered': float64,
  'cumulative_vaccine_doses_administered_janssen': float64,
  'cumulative_vaccine_doses_administered_moderna': float64,
  'cumulative_vaccine_doses_administered_pfizer': float64,
  'cumulative_ventilator_patients': float64,
  'current_hospitalized_patients': float64,
  'current_intensive_care_patients': float64,
  'current_ventilator_patients': float64,
  'datacommons_id': string,
  'date': string,
  'debt_relief': float64,
  'dew_point': float64,
  'diabetes_prevalence': float64,
  'elevation_m': float64,
  'emergency_investment_in_healthcare': float64,
  'facial_coverings': float64,
  'fiscal_measures': float64,
  'gdp_per_capita_usd': float64,
  'gdp_usd': float64,
  'health_expenditure_usd': float64,
  'hospital_beds_per_1000': float64,
  'human_capital_index': float64,
  'human_development_index': float64,
  'income_support': float64,
  'infant_mortality_rate': float64,
  'international_support': float64,
  'international_travel_controls': float64,
  'investment_in_vaccines': float64,
  'iso_3166_1_alpha_2': string,
  'iso_3166_1_alpha_3': string,
  'latitude': float64,
  'life_expectancy': float64,
  'locality_code': string,
  'locality_name': string,
  'location_key': string,
  'longitude': float64,
  'maximum_temperature_celsius': float64,
  'minimum_temperature_celsius': float64,
  'mobility_grocery_and_pharmacy': float64,
  'mobility_parks': float64,
  'mobility_residential': float64,
  'mobility_retail_and_recreation': float64,
  'mobility_transit_stations': float64,
  'mobility_workplaces': float64,
  'new_confirmed': float64,
  'new_confirmed_age_0': float64,
  'new_confirmed_age_1': float64,
  'new_confirmed_age_2': float64,
  'new_confirmed_age_3': float64,
  'new_confirmed_age_4': float64,
  'new_confirmed_age_5': float64,
  'new_confirmed_age_6': float64,
  'new_confirmed_age_7': float64,
  'new_confirmed_age_8': float64,
  'new_confirmed_age_9': float64,
  'new_confirmed_female': float64,
  'new_confirmed_male': float64,
  'new_deceased': float64,
  'new_deceased_age_0': float64,
  'new_deceased_age_1': float64,
  'new_deceased_age_2': float64,
  'new_deceased_age_3': float64,
  'new_deceased_age_4': float64,
  'new_deceased_age_5': float64,
  'new_deceased_age_6': float64,
  'new_deceased_age_7': float64,
  'new_deceased_age_8': float64,
  'new_deceased_age_9': float64,
  'new_deceased_female': float64,
  'new_deceased_male': float64,
  'new_hospitalized_patients': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_0': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_1': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_2': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_3': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_4': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_5': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_6': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_7': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_8': float64,
  'new_hospitalized_patients_age_9': float64,
  'new_hospitalized_patients_female': float64,
  'new_hospitalized_patients_male': float64,
  'new_intensive_care_patients': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_0': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_1': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_2': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_3': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_4': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_5': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_6': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_7': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_8': float64,
  'new_intensive_care_patients_age_9': float64,
  'new_intensive_care_patients_female': float64,
  'new_intensive_care_patients_male': float64,
  'new_persons_fully_vaccinated': float64,
  'new_persons_fully_vaccinated_janssen': float64,
  'new_persons_fully_vaccinated_moderna': float64,
  'new_persons_fully_vaccinated_pfizer': float64,
  'new_persons_vaccinated': float64,
  'new_recovered': float64,
  'new_recovered_age_0': float64,
  'new_recovered_age_1': float64,
  'new_recovered_age_2': float64,
  'new_recovered_age_3': float64,
  'new_recovered_age_4': float64,
  'new_recovered_age_5': float64,
  'new_recovered_age_6': float64,
  'new_recovered_age_7': float64,
  'new_recovered_age_8': float64,
  'new_recovered_age_9': float64,
  'new_recovered_female': float64,
  'new_recovered_male': float64,
  'new_tested': float64,
  'new_tested_age_0': float64,
  'new_tested_age_1': float64,
  'new_tested_age_2': float64,
  'new_tested_age_3': float64,
  'new_tested_age_4': float64,
  'new_tested_age_5': float64,
  'new_tested_age_6': float64,
  'new_tested_age_7': float64,
  'new_tested_age_8': float64,
  'new_tested_age_9': float64,
  'new_tested_female': float64,
  'new_tested_male': float64,
  'new_vaccine_doses_administered': float64,
  'new_vaccine_doses_administered_janssen': float64,
  'new_vaccine_doses_administered_moderna': float64,
  'new_vaccine_doses_administered_pfizer': float64,
  'new_ventilator_patients': float64,
  'nurses_per_1000': float64,
  'openstreetmap_id': string,
  'out_of_pocket_health_expenditure_usd': float64,
  'physicians_per_1000': float64,
  'place_id': string,
  'pollution_mortality_rate': float64,
  'population': float64,
  'population_age_00_09': float64,
  'population_age_10_19': float64,
  'population_age_20_29': float64,
  'population_age_30_39': float64,
  'population_age_40_49': float64,
  'population_age_50_59': float64,
  'population_age_60_69': float64,
  'population_age_70_79': float64,
  'population_age_80_and_older': float64,
  'population_clustered': float64,
  'population_density': float64,
  'population_female': float64,
  'population_largest_city': float64,
  'population_male': float64,
  'population_rural': float64,
  'population_urban': float64,
  'public_information_campaigns': float64,
  'public_transport_closing': float64,
  'rainfall_mm': float64,
  'relative_humidity': float64,
  'restrictions_on_gatherings': float64,
  'restrictions_on_internal_movement': float64,
  'school_closing': float64,
  'search_trends_abdominal_obesity': float64,
  'search_trends_abdominal_pain': float64,
  'search_trends_acne': float64,
  'search_trends_actinic_keratosis': float64,
  'search_trends_acute_bronchitis': float64,
  'search_trends_adrenal_crisis': float64,
  'search_trends_ageusia': float64,
  'search_trends_alcoholism': float64,
  'search_trends_allergic_conjunctivitis': float64,
  'search_trends_allergy': float64,
  'search_trends_amblyopia': float64,
  'search_trends_amenorrhea': float64,
  'search_trends_amnesia': float64,
  'search_trends_anal_fissure': float64,
  'search_trends_anaphylaxis': float64,
  'search_trends_anemia': float64,
  'search_trends_angina_pectoris': float64,
  'search_trends_angioedema': float64,
  'search_trends_angular_cheilitis': float64,
  'search_trends_anosmia': float64,
  'search_trends_anxiety': float64,
  'search_trends_aphasia': float64,
  'search_trends_aphonia': float64,
  'search_trends_apnea': float64,
  'search_trends_arthralgia': float64,
  'search_trends_arthritis': float64,
  'search_trends_ascites': float64,
  'search_trends_asperger_syndrome': float64,
  'search_trends_asphyxia': float64,
  'search_trends_asthma': float64,
  'search_trends_astigmatism': float64,
  'search_trends_ataxia': float64,
  'search_trends_atheroma': float64,
  'search_trends_attention_deficit_hyperactivity_disorder': float64,
  'search_trends_auditory_hallucination': float64,
  'search_trends_autoimmune_disease': float64,
  'search_trends_avoidant_personality_disorder': float64,
  'search_trends_back_pain': float64,
  'search_trends_bacterial_vaginosis': float64,
  'search_trends_balance_disorder': float64,
  'search_trends_beaus_lines': float64,
  'search_trends_bells_palsy': float64,
  'search_trends_biliary_colic': float64,
  'search_trends_binge_eating': float64,
  'search_trends_bleeding': float64,
  'search_trends_bleeding_on_probing': float64,
  'search_trends_blepharospasm': float64,
  'search_trends_bloating': float64,
  'search_trends_blood_in_stool': float64,
  'search_trends_blurred_vision': float64,
  'search_trends_blushing': float64,
  'search_trends_boil': float64,
  'search_trends_bone_fracture': float64,
  'search_trends_bone_tumor': float64,
  'search_trends_bowel_obstruction': float64,
  'search_trends_bradycardia': float64,
  'search_trends_braxton_hicks_contractions': float64,
  'search_trends_breakthrough_bleeding': float64,
  'search_trends_breast_pain': float64,
  'search_trends_bronchitis': float64,
  'search_trends_bruise': float64,
  'search_trends_bruxism': float64,
  'search_trends_bunion': float64,
  'search_trends_burn': float64,
  'search_trends_burning_chest_pain': float64,
  'search_trends_burning_mouth_syndrome': float64,
  'search_trends_candidiasis': float64,
  'search_trends_canker_sore': float64,
  'search_trends_cardiac_arrest': float64,
  'search_trends_carpal_tunnel_syndrome': float64,
  'search_trends_cataplexy': float64,
  'search_trends_cataract': float64,
  'search_trends_chancre': float64,
  'search_trends_cheilitis': float64,
  'search_trends_chest_pain': float64,
  'search_trends_chills': float64,
  'search_trends_chorea': float64,
  'search_trends_chronic_pain': float64,
  'search_trends_cirrhosis': float64,
  'search_trends_cleft_lip_and_cleft_palate': float64,
  'search_trends_clouding_of_consciousness': float64,
  'search_trends_cluster_headache': float64,
  'search_trends_colitis': float64,
  'search_trends_coma': float64,
  'search_trends_common_cold': float64,
  'search_trends_compulsive_behavior': float64,
  'search_trends_compulsive_hoarding': float64,
  'search_trends_confusion': float64,
  'search_trends_congenital_heart_defect': float64,
  'search_trends_conjunctivitis': float64,
  'search_trends_constipation': float64,
  'search_trends_convulsion': float64,
  'search_trends_cough': float64,
  'search_trends_crackles': float64,
  'search_trends_cramp': float64,
  'search_trends_crepitus': float64,
  'search_trends_croup': float64,
  'search_trends_cyanosis': float64,
  'search_trends_dandruff': float64,
  'search_trends_delayed_onset_muscle_soreness': float64,
  'search_trends_dementia': float64,
  'search_trends_dentin_hypersensitivity': float64,
  'search_trends_depersonalization': float64,
  'search_trends_depression': float64,
  'search_trends_dermatitis': float64,
  'search_trends_desquamation': float64,
  'search_trends_developmental_disability': float64,
  'search_trends_diabetes': float64,
  'search_trends_diabetic_ketoacidosis': float64,
  'search_trends_diarrhea': float64,
  'search_trends_dizziness': float64,
  'search_trends_dry_eye_syndrome': float64,
  'search_trends_dysautonomia': float64,
  'search_trends_dysgeusia': float64,
  'search_trends_dysmenorrhea': float64,
  'search_trends_dyspareunia': float64,
  'search_trends_dysphagia': float64,
  'search_trends_dysphoria': float64,
  'search_trends_dystonia': float64,
  'search_trends_dysuria': float64,
  'search_trends_ear_pain': float64,
  'search_trends_eczema': float64,
  'search_trends_edema': float64,
  'search_trends_encephalitis': float64,
  'search_trends_encephalopathy': float64,
  'search_trends_epidermoid_cyst': float64,
  'search_trends_epilepsy': float64,
  'search_trends_epiphora': float64,
  'search_trends_erectile_dysfunction': float64,
  'search_trends_erythema': float64,
  'search_trends_erythema_chronicum_migrans': float64,
  'search_trends_esophagitis': float64,
  'search_trends_excessive_daytime_sleepiness': float64,
  'search_trends_eye_pain': float64,
  'search_trends_eye_strain': float64,
  'search_trends_facial_nerve_paralysis': float64,
  'search_trends_facial_swelling': float64,
  'search_trends_fasciculation': float64,
  'search_trends_fatigue': float64,
  'search_trends_fatty_liver_disease': float64,
  'search_trends_fecal_incontinence': float64,
  'search_trends_fever': float64,
  'search_trends_fibrillation': float64,
  'search_trends_fibrocystic_breast_changes': float64,
  'search_trends_fibromyalgia': float64,
  'search_trends_flatulence': float64,
  'search_trends_floater': float64,
  'search_trends_focal_seizure': float64,
  'search_trends_folate_deficiency': float64,
  'search_trends_food_craving': float64,
  'search_trends_food_intolerance': float64,
  'search_trends_frequent_urination': float64,
  'search_trends_gastroesophageal_reflux_disease': float64,
  'search_trends_gastroparesis': float64,
  'search_trends_generalized_anxiety_disorder': float64,
  'search_trends_genital_wart': float64,
  'search_trends_gingival_recession': float64,
  'search_trends_gingivitis': float64,
  'search_trends_globus_pharyngis': float64,
  'search_trends_goitre': float64,
  'search_trends_gout': float64,
  'search_trends_grandiosity': float64,
  'search_trends_granuloma': float64,
  'search_trends_guilt': float64,
  'search_trends_hair_loss': float64,
  'search_trends_halitosis': float64,
  'search_trends_hay_fever': float64,
  'search_trends_headache': float64,
  'search_trends_heart_arrhythmia': float64,
  'search_trends_heart_murmur': float64,
  'search_trends_heartburn': float64,
  'search_trends_hematochezia': float64,
  'search_trends_hematoma': float64,
  'search_trends_hematuria': float64,
  'search_trends_hemolysis': float64,
  'search_trends_hemoptysis': float64,
  'search_trends_hemorrhoids': float64,
  'search_trends_hepatic_encephalopathy': float64,
  'search_trends_hepatitis': float64,
  'search_trends_hepatotoxicity': float64,
  'search_trends_hiccup': float64,
  'search_trends_hip_pain': float64,
  'search_trends_hives': float64,
  'search_trends_hot_flash': float64,
  'search_trends_hydrocephalus': float64,
  'search_trends_hypercalcaemia': float64,
  'search_trends_hypercapnia': float64,
  'search_trends_hypercholesterolemia': float64,
  'search_trends_hyperemesis_gravidarum': float64,
  'search_trends_hyperglycemia': float64,
  'search_trends_hyperhidrosis': float64,
  'search_trends_hyperkalemia': float64,
  'search_trends_hyperlipidemia': float64,
  'search_trends_hypermobility': float64,
  'search_trends_hyperpigmentation': float64,
  'search_trends_hypersomnia': float64,
  'search_trends_hypertension': float64,
  'search_trends_hyperthermia': float64,
  'search_trends_hyperthyroidism': float64,
  'search_trends_hypertriglyceridemia': float64,
  'search_trends_hypertrophy': float64,
  'search_trends_hyperventilation': float64,
  'search_trends_hypocalcaemia': float64,
  'search_trends_hypochondriasis': float64,
  'search_trends_hypoglycemia': float64,
  'search_trends_hypogonadism': float64,
  'search_trends_hypokalemia': float64,
  'search_trends_hypomania': float64,
  'search_trends_hyponatremia': float64,
  'search_trends_hypotension': float64,
  'search_trends_hypothyroidism': float64,
  'search_trends_hypoxemia': float64,
  'search_trends_hypoxia': float64,
  'search_trends_impetigo': float64,
  'search_trends_implantation_bleeding': float64,
  'search_trends_impulsivity': float64,
  'search_trends_indigestion': float64,
  'search_trends_infection': float64,
  'search_trends_inflammation': float64,
  'search_trends_inflammatory_bowel_disease': float64,
  'search_trends_ingrown_hair': float64,
  'search_trends_insomnia': float64,
  'search_trends_insulin_resistance': float64,
  'search_trends_intermenstrual_bleeding': float64,
  'search_trends_intracranial_pressure': float64,
  'search_trends_iron_deficiency': float64,
  'search_trends_irregular_menstruation': float64,
  'search_trends_itch': float64,
  'search_trends_jaundice': float64,
  'search_trends_kidney_failure': float64,
  'search_trends_kidney_stone': float64,
  'search_trends_knee_pain': float64,
  'search_trends_kyphosis': float64,
  'search_trends_lactose_intolerance': float64,
  'search_trends_laryngitis': float64,
  'search_trends_leg_cramps': float64,
  'search_trends_lesion': float64,
  'search_trends_leukorrhea': float64,
  'search_trends_lightheadedness': float64,
  'search_trends_low_back_pain': float64,
  'search_trends_low_grade_fever': float64,
  'search_trends_lymphedema': float64,
  'search_trends_major_depressive_disorder': float64,
  'search_trends_malabsorption': float64,
  'search_trends_male_infertility': float64,
  'search_trends_manic_disorder': float64,
  'search_trends_melasma': float64,
  'search_trends_melena': float64,
  'search_trends_meningitis': float64,
  'search_trends_menorrhagia': float64,
  'search_trends_middle_back_pain': float64,
  'search_trends_migraine': float64,
  'search_trends_milium': float64,
  'search_trends_mitral_insufficiency': float64,
  'search_trends_mood_disorder': float64,
  'search_trends_mood_swing': float64,
  'search_trends_morning_sickness': float64,
  'search_trends_motion_sickness': float64,
  'search_trends_mouth_ulcer': float64,
  'search_trends_muscle_atrophy': float64,
  'search_trends_muscle_weakness': float64,
  'search_trends_myalgia': float64,
  'search_trends_mydriasis': float64,
  'search_trends_myocardial_infarction': float64,
  'search_trends_myoclonus': float64,
  'search_trends_nasal_congestion': float64,
  'search_trends_nasal_polyp': float64,
  'search_trends_nausea': float64,
  'search_trends_neck_mass': float64,
  'search_trends_neck_pain': float64,
  'search_trends_neonatal_jaundice': float64,
  'search_trends_nerve_injury': float64,
  'search_trends_neuralgia': float64,
  'search_trends_neutropenia': float64,
  'search_trends_night_sweats': float64,
  'search_trends_night_terror': float64,
  'search_trends_nocturnal_enuresis': float64,
  'search_trends_nodule': float64,
  'search_trends_nosebleed': float64,
  'search_trends_nystagmus': float64,
  'search_trends_obesity': float64,
  'search_trends_onychorrhexis': float64,
  'search_trends_oral_candidiasis': float64,
  'search_trends_orthostatic_hypotension': float64,
  'search_trends_osteopenia': float64,
  'search_trends_osteophyte': float64,
  'search_trends_osteoporosis': float64,
  'search_trends_otitis': float64,
  'search_trends_otitis_externa': float64,
  'search_trends_otitis_media': float64,
  'search_trends_pain': float64,
  'search_trends_palpitations': float64,
  'search_trends_pancreatitis': float64,
  'search_trends_panic_attack': float64,
  'search_trends_papule': float64,
  'search_trends_paranoia': float64,
  'search_trends_paresthesia': float64,
  'search_trends_pelvic_inflammatory_disease': float64,
  'search_trends_pericarditis': float64,
  'search_trends_periodontal_disease': float64,
  'search_trends_periorbital_puffiness': float64,
  'search_trends_peripheral_neuropathy': float64,
  'search_trends_perspiration': float64,
  'search_trends_petechia': float64,
  'search_trends_phlegm': float64,
  'search_trends_photodermatitis': float64,
  'search_trends_photophobia': float64,
  'search_trends_photopsia': float64,
  'search_trends_pleural_effusion': float64,
  'search_trends_pleurisy': float64,
  'search_trends_pneumonia': float64,
  'search_trends_podalgia': float64,
  'search_trends_polycythemia': float64,
  'search_trends_polydipsia': float64,
  'search_trends_polyneuropathy': float64,
  'search_trends_polyuria': float64,
  'search_trends_poor_posture': float64,
  'search_trends_post_nasal_drip': float64,
  'search_trends_postural_orthostatic_tachycardia_syndrome': float64,
  'search_trends_prediabetes': float64,
  'search_trends_proteinuria': float64,
  'search_trends_pruritus_ani': float64,
  'search_trends_psychosis': float64,
  'search_trends_ptosis': float64,
  'search_trends_pulmonary_edema': float64,
  'search_trends_pulmonary_hypertension': float64,
  'search_trends_purpura': float64,
  'search_trends_pus': float64,
  'search_trends_pyelonephritis': float64,
  'search_trends_radiculopathy': float64,
  'search_trends_rectal_pain': float64,
  'search_trends_rectal_prolapse': float64,
  'search_trends_red_eye': float64,
  'search_trends_renal_colic': float64,
  'search_trends_restless_legs_syndrome': float64,
  'search_trends_rheum': float64,
  'search_trends_rhinitis': float64,
  'search_trends_rhinorrhea': float64,
  'search_trends_rosacea': float64,
  'search_trends_round_ligament_pain': float64,
  'search_trends_rumination': float64,
  'search_trends_scar': float64,
  'search_trends_sciatica': float64,
  'search_trends_scoliosis': float64,
  'search_trends_seborrheic_dermatitis': float64,
  'search_trends_self_harm': float64,
  'search_trends_sensitivity_to_sound': float64,
  'search_trends_sexual_dysfunction': float64,
  'search_trends_shallow_breathing': float64,
  'search_trends_sharp_pain': float64,
  'search_trends_shivering': float64,
  'search_trends_shortness_of_breath': float64,
  'search_trends_shyness': float64,
  'search_trends_sinusitis': float64,
  'search_trends_skin_condition': float64,
  'search_trends_skin_rash': float64,
  'search_trends_skin_tag': float64,
  'search_trends_skin_ulcer': float64,
  'search_trends_sleep_apnea': float64,
  'search_trends_sleep_deprivation': float64,
  'search_trends_sleep_disorder': float64,
  'search_trends_snoring': float64,
  'search_trends_sore_throat': float64,
  'search_trends_spasticity': float64,
  'search_trends_splenomegaly': float64,
  'search_trends_sputum': float64,
  'search_trends_stomach_rumble': float64,
  'search_trends_strabismus': float64,
  'search_trends_stretch_marks': float64,
  'search_trends_stridor': float64,
  'search_trends_stroke': float64,
  'search_trends_stuttering': float64,
  'search_trends_subdural_hematoma': float64,
  'search_trends_suicidal_ideation': float64,
  'search_trends_swelling': float64,
  'search_trends_swollen_feet': float64,
  'search_trends_swollen_lymph_nodes': float64,
  'search_trends_syncope': float64,
  'search_trends_tachycardia': float64,
  'search_trends_tachypnea': float64,
  'search_trends_telangiectasia': float64,
  'search_trends_tenderness': float64,
  'search_trends_testicular_pain': float64,
  'search_trends_throat_irritation': float64,
  'search_trends_thrombocytopenia': float64,
  'search_trends_thyroid_nodule': float64,
  'search_trends_tic': float64,
  'search_trends_tinnitus': float64,
  'search_trends_tonsillitis': float64,
  'search_trends_toothache': float64,
  'search_trends_tremor': float64,
  'search_trends_trichoptilosis': float64,
  'search_trends_tumor': float64,
  'search_trends_type_2_diabetes': float64,
  'search_trends_unconsciousness': float64,
  'search_trends_underweight': float64,
  'search_trends_upper_respiratory_tract_infection': float64,
  'search_trends_urethritis': float64,
  'search_trends_urinary_incontinence': float64,
  'search_trends_urinary_tract_infection': float64,
  'search_trends_urinary_urgency': float64,
  'search_trends_uterine_contraction': float64,
  'search_trends_vaginal_bleeding': float64,
  'search_trends_vaginal_discharge': float64,
  'search_trends_vaginitis': float64,
  'search_trends_varicose_veins': float64,
  'search_trends_vasculitis': float64,
  'search_trends_ventricular_fibrillation': float64,
  'search_trends_ventricular_tachycardia': float64,
  'search_trends_vertigo': float64,
  'search_trends_viral_pneumonia': float64,
  'search_trends_visual_acuity': float64,
  'search_trends_vomiting': float64,
  'search_trends_wart': float64,
  'search_trends_water_retention': float64,
  'search_trends_weakness': float64,
  'search_trends_weight_gain': float64,
  'search_trends_wheeze': float64,
  'search_trends_xeroderma': float64,
  'search_trends_xerostomia': float64,
  'search_trends_yawn': float64,
  'smoking_prevalence': float64,
  'snowfall_mm': float64,
  'stay_at_home_requirements': float64,
  'stringency_index': float64,
  'subregion1_code': string,
  'subregion1_name': string,
  'subregion2_code': string,
  'subregion2_name': string,
  'testing_policy': float64,
  'vaccination_policy': float64,
  'wikidata_id': string,
  'workplace_closing': float64,
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
میزان_مرگ_زنان_بزرگسالان تانسور float64
میزان_مرگ_مرد_بزرگسالان تانسور float64
age_bin_0 تانسور رشته
age_bin_1 تانسور رشته
سن_بین_2 تانسور رشته
سن_بین_3 تانسور رشته
سن_بین_4 تانسور رشته
سن_بین_5 تانسور رشته
سن_بین_6 تانسور رشته
سن_بین_7 تانسور رشته
سن_بین_8 تانسور رشته
سن_بین_9 تانسور رشته
تجمع_سطح تانسور float64
مساحت_روستایی_کیلومتر مربع تانسور float64
مساحت_کیلومتر مربع تانسور float64
مساحت_شهری_کیلومتر مربع تانسور float64
میانگین_دمای_سلسیوس تانسور float64
cancel_public_events تانسور float64
comorbidity_mortality_rate تانسور float64
contact_tracing تانسور float64
کد کشور تانسور رشته
نام کشور تانسور رشته
cumulative_confirmed تانسور float64
cumulative_confirmed_age_0 تانسور float64
cumulative_confirmed_age_1 تانسور float64
تجمعی_تأیید_سن_2 تانسور float64
تجمعی_تأیید_سن_3 تانسور float64
تجمعی_تأیید_سن_4 تانسور float64
cumulative_confirmed_age_5 تانسور float64
تجمعی_تأیید_سن_6 تانسور float64
cumulative_confirmed_age_7 تانسور float64
cumulative_confirmed_age_8 تانسور float64
تجمعی_تأیید_سن_9 تانسور float64
cumulative_confirmed_female تانسور float64
cumulative_confirmed_male تانسور float64
تجمعی_متوفی تانسور float64
تجمعی_سن_متوفی_0 تانسور float64
تجمعی_متوفی_سن_1 تانسور float64
تجمعی_متوفی_2 تانسور float64
تجمعی_مرحوم_سن_3 تانسور float64
تجمعی_متوفی_سن_4 تانسور float64
تجمعی_متوفی_سن_5 تانسور float64
تجمعی_متوفی_6 تانسور float64
تجمعی_متوفی_7 تانسور float64
تجمعی_متوفی_8 تانسور float64
تجمعی_متوفی_9 تانسور float64
تجمعی_متوفی_زن تانسور float64
تجمعی_مرد_مرد تانسور float64
بیماران_انباشته_بیمارستانی تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_0 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_1 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_2 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_3 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_4 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_5_بیمارستانی تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_6_بیمارستانی تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_7 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_8 تانسور float64
تجمعی_بیماران_سن_9 تانسور float64
تجمعی_بیماران_زن تانسور float64
تجمعی_بیماران_مرد تانسور float64
بیماران_مراقبت_شدید_انباشته تانسور float64
انباشته_مراقبت_شدید_بیماران_سن_0 تانسور float64
تجمعی_مراقبتی_فشرده_بیماران_سن_1 تانسور float64
انباشتی_مراقبت_شدید_بیماران_سن_2 تانسور float64
انباشته_مراقبت_شدید_بیماران_سن_3 تانسور float64
انباشتی_مراقبت_شدید_بیماران_سن_4 تانسور float64
تجمعی_مراقبتی_فشرده_بیماران_سن_5 تانسور float64
انباشته_مراقبت_شدید_بیماران_سن_6 تانسور float64
انباشتی_مراقبت_شدید_بیماران_سن_7 تانسور float64
انباشته_مراقبت_شدید_بیماران_سن_8 تانسور float64
انباشتی_مراقبت_شدید_بیماران_سن_9 تانسور float64
تجمعی_مراقبت_شدید_بیماران_زن تانسور float64
انباشتی_مراقبت_شدید_بیماران_مرد تانسور float64
تجمعی_افراد_کاملا_واکسینه شده تانسور float64
تجمعی_افراد_کاملا_واکسینه_جانسن تانسور float64
تجمعی_افراد_کاملا_واکسینه_مدرنا تانسور float64
تجمعی_افراد_کاملا_واکسینه_پفیزر تانسور float64
تجمعی_افراد_واکسینه شده تانسور float64
تجمعی_بازیابی شده تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_0 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_1 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_2 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_3 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_4 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_5 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_6 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_7 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_8 تانسور float64
تجمعی_سن_بازیابی_9 تانسور float64
تجمعی_بازیابی شده_زن تانسور float64
تجمعی_بازیابی شده_نر تانسور float64
تجمعی_تست شده تانسور float64
تجمعی_تست_سن_0 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_1 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_2 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_3 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_4 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_5 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_6 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_7 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_8 تانسور float64
تجمعی_تست_سن_9 تانسور float64
تجمعی_تست_زن تانسور float64
تجمعی_تست_مذکر تانسور float64
دوز_تجمعی_واکسن_تجویز شده تانسور float64
دوزهای_تجمعی_واکسن_ادمین_جانسن تانسور float64
دوزهای_تجمعی_واکسن_تجویز شده_مدرنا تانسور float64
دوزهای_تجمعی_واکسن_تخصیص_pfizer تانسور float64
بیماران_انجمادی_وننتیلاتور تانسور float64
بیماران بستری در حال حاضر تانسور float64
بیماران_مراقبت_شدید_در حال حاضر تانسور float64
جریان_وننتیلاتور_بیماران تانسور float64
datacommons_id تانسور رشته
تاریخ تانسور رشته
بدهی_بخشودگی تانسور float64
نقطه_ شبنم تانسور float64
دیابت_شیوع تانسور float64
elevation_m تانسور float64
اورژانس_سرمایه گذاری_در_مراقبت_بهداشتی تانسور float64
پوشش های_صورت تانسور float64
اقدامات_مالی تانسور float64
gdp_per_capita_usd تانسور float64
gdp_usd تانسور float64
سلامتی_هزینه_دلار تانسور float64
تخت_بیمارستانی در هر 1000 تانسور float64
شاخص_سرمایه_انسانی تانسور float64
شاخص توسعه انسانی تانسور float64
درآمد_حمایت تانسور float64
نرخ مرگ و میر کودکان تانسور float64
بین المللی_پشتیبانی تانسور float64
International_travel_Controls تانسور float64
سرمایه گذاری در واکسن ها تانسور float64
iso_3166_1_alpha_2 تانسور رشته
iso_3166_1_alpha_3 تانسور رشته
عرض جغرافیایی تانسور float64
امید به زندگی تانسور float64
محل_کد تانسور رشته
محل_نام تانسور رشته
location_key تانسور رشته
طول جغرافیایی تانسور float64
حداکثر_دمای_سلسیوس تانسور float64
حداقل_دمای_سلسیوس تانسور float64
تحرک_بقالی_و_داروخانه تانسور float64
mobility_parks تانسور float64
تحرک_مسکونی تانسور float64
mobility_retail_and_recreation تانسور float64
ایستگاههای_ترانزیت_تحرک تانسور float64
تحرک_محل کار تانسور float64
جدید_تأیید شد تانسور float64
new_confirmed_age_0 تانسور float64
new_confirmed_age_1 تانسور float64
new_confirmed_age_2 تانسور float64
new_confirmed_age_3 تانسور float64
new_confirmed_age_4 تانسور float64
new_confirmed_age_5 تانسور float64
new_confirmed_age_6 تانسور float64
new_confirmed_age_7 تانسور float64
new_confirmed_age_8 تانسور float64
new_confirmed_age_9 تانسور float64
جدید_تأیید شده_زن تانسور float64
new_confirmed_male تانسور float64
جدید_متوفی تانسور float64
new_deceased_age_0 تانسور float64
جدید_متوفی_سن_1 تانسور float64
جدید_متوفی_2 تانسور float64
جدید_مرحوم_3 تانسور float64
جدید_متوفی_4 تانسور float64
جدید_مرحوم_5 تانسور float64
جدید_متوفی_6 تانسور float64
جدید_مرحوم_7 تانسور float64
جدید_مرحوم_8 تانسور float64
جدید_متوفی_9 تانسور float64
جدید_متوفی_زن تانسور float64
جدید_مرحوم_مرد تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری شده تانسور float64
بیماران_نوزاد_سن_۰_بیمارستانی تانسور float64
بیماران_جدید_سن_۱_بیمارستانی تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری_سن_2 تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری_سن_3 تانسور float64
بیماران_سن_4_جدید_ بستری شده در بیمارستان تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری_سن_5 تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری_سن_6 تانسور float64
بیماران_جدید_سن_7_اسپیتالی تانسور float64
بیماران_جدید_ بستری_سن_8 تانسور float64
بیماران_نوزاد_سن_9_بیمارستانی تانسور float64
بیماران_نوزاد_بیمارستان_زن تانسور float64
بیماران_مذکر_جدید_ بستری شده در بیمارستان تانسور float64
بیماران_نیرو_مراقبت_های_ویژه تانسور float64
new_intensive_care_patients_age_0 تانسور float64
new_intensive_care_patients_age_1 تانسور float64
new_intensive_care_patients_ سن_2 تانسور float64
new_intensive_care_patients_ سن_3 تانسور float64
new_intensive_care_patients_ سن_4 تانسور float64
new_intensive_care_patients_year_5 تانسور float64
جدید_مراقبت_های_ویژه_بیماران_سن_6 تانسور float64
مراقبتهای_ویژه_جدید_بیماران_سن_7 تانسور float64
new_intensive_care_patients_8_8 تانسور float64
جدید_مراقبت_های_ویژه_بیماران_سن_9 تانسور float64
جدید_مراقبت_های_ویژه_بیماران_زن تانسور float64
جدید_مراقبت_های_ویژه_بیماران_مرد تانسور float64
تازه_افراد_کاملا_واکسینه شده تانسور float64
جدید_افراد_کاملا_واکسینه_جانسن تانسور float64
جدید_افراد_کاملا_واکسینه_مدرنا تانسور float64
جدید_افراد_کاملا_واکسن_فایزر تانسور float64
جدید_افراد_واکسینه شده تانسور float64
جدید_بازیابی شده تانسور float64
new_recovered_age_0 تانسور float64
new_recovered_age_1 تانسور float64
new_recovered_age_2 تانسور float64
new_recovered_age_3 تانسور float64
new_recovered_age_4 تانسور float64
new_recovered_age_5 تانسور float64
new_recovered_age_6 تانسور float64
new_recovered_age_7 تانسور float64
new_recovered_old_8 تانسور float64
new_recovered_old_9 تانسور float64
جدید_بازیابی شده_زن تانسور float64
جدید_بازیابی شده_نر تانسور float64
جدید_تست شده تانسور float64
new_tested_age_0 تانسور float64
new_tested_age_1 تانسور float64
new_tested_age_2 تانسور float64
new_tested_age_3 تانسور float64
new_tested_age_4 تانسور float64
new_tested_age_5 تانسور float64
جدید_تست_شده_6 تانسور float64
new_tested_age_7 تانسور float64
new_tested_age_8 تانسور float64
new_tested_old_9 تانسور float64
جدید_تست_شده_زن تانسور float64
new_tested_male تانسور float64
واکسن_دوزهای_تجویزشده تانسور float64
واکسن_دوزهای_تدبیر شده_جانسن تانسور float64
دوزهای_واکسن_تجویز شده_مدرنا تانسور float64
جدید_واکسن_دوزهای_تدبیر شده_pfizer تانسور float64
بیماران_نیرو_وننتیلاتور تانسور float64
پرستار_در هر 1000 تانسور float64
openstreetmap_id تانسور رشته
خارج از جیب_هالث_هزینه_دلار تانسور float64
پزشکان_در هر 1000 تانسور float64
مکان_id تانسور رشته
آلودگی_مرگ_نرخ تانسور float64
جمعیت تانسور float64
جمعیت_سن_00_09 تانسور float64
جمعیت_سن_10_19 تانسور float64
جمعیت_سن_20_29 تانسور float64
جمعیت_سن_30_39 تانسور float64
جمعیت_سن_40_49 تانسور float64
جمعیت_سنی_50_59 تانسور float64
جمعیت_سن_60_69 تانسور float64
جمعیت_سنی_70_79 تانسور float64
جمعیت_سن_80_و_بزرگتر تانسور float64
جمعیت_خوشه ای تانسور float64
تراکم جمعیت تانسور float64
جمعیت_زن تانسور float64
جمعیت_بزرگترین_شهر تانسور float64
جمعیت_مرد تانسور float64
جمعیت_روستایی تانسور float64
جمعیت_شهری تانسور float64
کمپین های_اطلاعاتی_عمومی تانسور float64
حمل و نقل_عمومی_بستن تانسور float64
rainfall_mm تانسور float64
رطوبت نسبی تانسور float64
محدودیت_در_جمع آوری تانسور float64
محدودیت‌های_در_حرکت_داخلی تانسور float64
مدرسه_تعطیلی تانسور float64
search_trends_abdominal_obesity تانسور float64
search_trends_abdominal_pain تانسور float64
search_trends_acne تانسور float64
search_trends_actinic_keratosis تانسور float64
search_trends_acute_bronchitis تانسور float64
search_trends_adrenal_crisis تانسور float64
search_trends_ageusia تانسور float64
search_trends_alcoholism تانسور float64
search_trends_allergic_conjunctivitis تانسور float64
search_trends_allergy تانسور float64
search_trends_amblyopia تانسور float64
search_trends_amenorrhea تانسور float64
search_trends_amnesia تانسور float64
search_trends_anal_fissure تانسور float64
search_trends_anaphylaxis تانسور float64
search_trends_anemia تانسور float64
search_trends_angina_pectoris تانسور float64
search_trends_angioedema تانسور float64
search_trends_angular_cheilitis تانسور float64
search_trends_anosmia تانسور float64
search_trends_anxiety تانسور float64
search_trends_aphasia تانسور float64
search_trends_aphonia تانسور float64
search_trends_apnea تانسور float64
search_trends_arthralgia تانسور float64
search_trends_arthritis تانسور float64
search_trends_ascites تانسور float64
search_trends_asperger_syndrome تانسور float64
search_trends_asphyxia تانسور float64
search_trends_astma تانسور float64
search_trends_astigmatism تانسور float64
search_trends_ataxia تانسور float64
search_trends_atheroma تانسور float64
search_trends_attention_deficit_hyperactivity_Disorder تانسور float64
search_trends_auditory_hallucination تانسور float64
search_trends_autommune_sease تانسور float64
search_trends_avoidant_personality_disorder تانسور float64
search_trends_back_pain تانسور float64
search_trends_bacterial_vaginosis تانسور float64
search_trends_balance_disorder تانسور float64
search_trends_beaus_lines تانسور float64
search_trends_bells_palsy تانسور float64
search_trends_biliary_colic تانسور float64
search_trends_binge_eating تانسور float64
search_trends_bleeding تانسور float64
search_trends_bleeding_on_probing تانسور float64
search_trends_blepharospasm تانسور float64
search_trends_bloating تانسور float64
search_trends_blood_in_stool تانسور float64
search_trends_blurred_vision تانسور float64
search_trends_blushing تانسور float64
search_trends_boil تانسور float64
search_trends_bone_fracture تانسور float64
search_trends_bone_tumor تانسور float64
search_trends_bowel_obstruction تانسور float64
search_trends_bradycardia تانسور float64
search_trends_braxton_hicks_contractions تانسور float64
search_trends_breakthrough_bleeding تانسور float64
search_trends_breast_pain تانسور float64
search_trends_bronchitis تانسور float64
search_trends_bruise تانسور float64
search_trends_bruxism تانسور float64
search_trends_bunion تانسور float64
search_trends_burn تانسور float64
search_trends_burning_chest_pain تانسور float64
search_trends_burning_mouth syndrome تانسور float64
search_trends_candidiasis تانسور float64
search_trends_canker_sore تانسور float64
search_trends_cardiac_arrest تانسور float64
search_trends_carpal_tunnel_syndrome تانسور float64
search_trends_cataplexy تانسور float64
search_trends_cataract تانسور float64
search_trends_chancre تانسور float64
search_trends_cheilitis تانسور float64
search_trends_chest_pain تانسور float64
search_trends_chills تانسور float64
search_trends_chorea تانسور float64
search_trends_chronic_pain تانسور float64
search_trends_cirhosis تانسور float64
search_trends_cleft_lip_and_cleft_palate تانسور float64
search_trends_clouding_of_consciousness تانسور float64
search_trends_cluster_headache تانسور float64
search_trends_colitis تانسور float64
search_trends_coma تانسور float64
search_trends_common_cold تانسور float64
search_trends_compulsive_behavior تانسور float64
search_trends_compulsive_hoarding تانسور float64
search_trends_confusion تانسور float64
search_trends_congenital_heart_defect تانسور float64
search_trends_conjunctivitis تانسور float64
search_trends_constipation تانسور float64
search_trends_convulsion تانسور float64
Search_Trends_Cough تانسور float64
search_trends_crackles تانسور float64
search_trends_cramp تانسور float64
search_trends_crepitus تانسور float64
search_trends_croup تانسور float64
search_trends_cyanosis تانسور float64
search_trends_شوره تانسور float64
search_trends_delayed_onset_sole_soreness تانسور float64
search_trends_dementia تانسور float64
search_trends_dentin_hypersensitivity تانسور float64
search_trends_depersonalization تانسور float64
search_trends_depression تانسور float64
search_trends_dermatitis تانسور float64
search_trends_desquamation تانسور float64
search_trends_developmental_disability تانسور float64
search_trends_diabetes تانسور float64
search_trends_diabetic_ketoacidosis تانسور float64
Search_Trends_Diarrhea تانسور float64
search_trends_dziness تانسور float64
search_trends_dry_ye syndrome تانسور float64
search_trends_dysautonomia تانسور float64
search_trends_dysgeusia تانسور float64
search_trends_dysmenorrhea تانسور float64
search_trends_dyspareunia تانسور float64
search_trends_dysphagia تانسور float64
search_trends_dysphoria تانسور float64
search_trends_dystonia تانسور float64
search_trends_dysuria تانسور float64
search_trends_ear_pain تانسور float64
search_trends_eczema تانسور float64
search_trends_edema تانسور float64
search_trends_encephalitis تانسور float64
search_trends_encephalopathy تانسور float64
search_trends_epidermoid_cyst تانسور float64
search_trends_epilepsy تانسور float64
search_trends_epiphora تانسور float64
search_trends_erectile_dysfunction تانسور float64
search_trends_erythema تانسور float64
search_trends_erythema_chronicum_migrans تانسور float64
search_trends_esophagitis تانسور float64
search_trends_excessive_daytime_sleepness تانسور float64
search_trends_eye_pain تانسور float64
search_trends_eye_strain تانسور float64
search_trends_facial_nerve_flusis تانسور float64
search_trends_facial_swelling تانسور float64
search_trends_fasciculation تانسور float64
search_trends_fatigue تانسور float64
search_trends_fatty_liver_sease تانسور float64
search_trends_fecal_incontinence تانسور float64
search_trends_fever تانسور float64
search_trends_fibrillation تانسور float64
search_trends_fibrocystic_breast_changes تانسور float64
search_trends_fibromyalgia تانسور float64
search_trends_flatulence تانسور float64
search_trends_floater تانسور float64
search_trends_focal_seizure تانسور float64
search_trends_folate_deficiency تانسور float64
search_trends_food_craving تانسور float64
search_trends_food_intolerance تانسور float64
search_trends_frequent_urination تانسور float64
search_trends_gastro-esophageal_reflux_sease تانسور float64
search_trends_gastroparesis تانسور float64
search_trends_generalized_anxiety_disorder تانسور float64
search_trends_genital_wart تانسور float64
search_trends_gingival_recession تانسور float64
search_trends_gingivitis تانسور float64
search_trends_globus_pharyngis تانسور float64
search_trends_goitre تانسور float64
search_trends_gout تانسور float64
search_trends_grandiosity تانسور float64
search_trends_granuloma تانسور float64
search_trends_guilt تانسور float64
جستجو_روند_ریزش_مو تانسور float64
search_trends_halitosis تانسور float64
search_trends_hay_fever تانسور float64
search_trends_headache تانسور float64
search_trends_heart_arrhythmia تانسور float64
search_trends_heart_murmur تانسور float64
search_trends_burn تانسور float64
search_trends_hematochezia تانسور float64
search_trends_hematoma تانسور float64
search_trends_hematuria تانسور float64
search_trends_hemolysis تانسور float64
search_trends_hemoptysis تانسور float64
search_trends_hemorrhoids تانسور float64
search_trends_hepatic_encephalopathy تانسور float64
search_trends_hepatitis تانسور float64
search_trends_hepatotoxicity تانسور float64
search_trends_hiccup تانسور float64
search_trends_hip_pain تانسور float64
search_trends_hives تانسور float64
search_trends_hot_flash تانسور float64
search_trends_hydrocephalus تانسور float64
search_trends_hypercalcemia تانسور float64
search_trends_hypercapnia تانسور float64
search_trends_hypercholesterolemia تانسور float64
search_trends_hyperemesis_gravidarum تانسور float64
search_trends_hyperglycemia تانسور float64
search_trends_hyperhidrosis تانسور float64
search_trends_hyperkalemia تانسور float64
search_trends_hyperlipidemia تانسور float64
search_trends_hypermobility تانسور float64
search_trends_hyperpigmentation تانسور float64
search_trends_hypersomnia تانسور float64
search_trends_hypertension تانسور float64
search_trends_hyperthermia تانسور float64
search_trends_hyperthyroidism تانسور float64
search_trends_hypertriglyceridemia تانسور float64
search_trends_hypertrophy تانسور float64
search_trends_hyperventilation تانسور float64
search_trends_hypocalcemia تانسور float64
search_trends_hypochondriasis تانسور float64
search_trends_hypoglycemia تانسور float64
search_trends_hypogonadism تانسور float64
search_trends_hypokalemia تانسور float64
search_trends_hypomania تانسور float64
search_trends_hyponatremia تانسور float64
search_trends_hypotension تانسور float64
search_trends_hypothyroidism تانسور float64
search_trends_hypoxemia تانسور float64
search_trends_hypoxia تانسور float64
search_trends_impetigo تانسور float64
search_trends_implantation_bleeding تانسور float64
search_trends_impulsivity تانسور float64
search_trends_s هاضمه تانسور float64
search_trends_infection تانسور float64
search_trends_inflammation تانسور float64
Search_Trends_Inflamator_Bowel_Disease تانسور float64
search_trends_ingrown_hair تانسور float64
search_trends_insomnia تانسور float64
search_trends_insulin_resistance تانسور float64
search_trends_intermenstrual_bleeding تانسور float64
search_trends_intracranial_pressure تانسور float64
search_trends_iron_deficiency تانسور float64
search_trends_irregular_menstruation تانسور float64
search_trends_itch تانسور float64
search_trends_jaundice تانسور float64
search_trends_kidney_failure تانسور float64
Search_Trends_Kidney_stone تانسور float64
search_trends_knee_pain تانسور float64
search_trends_kyphosis تانسور float64
search_trends_lactose_intolerance تانسور float64
Search_trends_Laryngitis تانسور float64
search_trends_leg_cramps تانسور float64
search_trends_lesion تانسور float64
search_trends_leukorrhea تانسور float64
search_trends_sightedness تانسور float64
search_trends_low_back_pain تانسور float64
search_trends_low_grade_fever تانسور float64
search_trends_lymphedema تانسور float64
search_trends_major_depressive_disorder تانسور float64
search_trends_malabsorption تانسور float64
search_trends_male_infertility تانسور float64
search_trends_manic_disorder تانسور float64
search_trends_melasma تانسور float64
search_trends_melena تانسور float64
search_trends_meningitis تانسور float64
search_trends_menorrhagia تانسور float64
search_trends_middle_back_pain تانسور float64
search_trends_migraine تانسور float64
search_trends_milium تانسور float64
search_trends_mitral_insuficiency تانسور float64
search_trends_mood_disorder تانسور float64
search_trends_mood_swing تانسور float64
search_trends_morning_sickness تانسور float64
search_trends_motion_sickness تانسور float64
search_trends_mouth_ulcer تانسور float64
search_trends_muscle_atrophy تانسور float64
search_trends_muscle_weakness تانسور float64
search_trends_myalgia تانسور float64
search_trends_mydriasis تانسور float64
search_trends_myocardial_infarction تانسور float64
search_trends_myoclonus تانسور float64
search_trends_nasal_congestion تانسور float64
search_trends_nasal_polyp تانسور float64
search_trends_ausea تانسور float64
search_trends_neck_mass تانسور float64
search_trends_neck_pain تانسور float64
search_trends_neonatal_jaundice تانسور float64
search_trends_nerve_jury تانسور float64
search_trends_neuralgia تانسور float64
search_trends_neutropenia تانسور float64
search_trends_night_sweats تانسور float64
search_trends_night_terror تانسور float64
search_trends_nocturnal_enuresis تانسور float64
search_trends_nodule تانسور float64
search_trends_nosebleed تانسور float64
search_trends_nystagmus تانسور float64
search_trends_beesity تانسور float64
search_trends_onychorrhexis تانسور float64
search_trends_oral_candidiasis تانسور float64
search_trends_orthostatic_hypotension تانسور float64
search_trends_osteopenia تانسور float64
search_trends_osteophyte تانسور float64
search_trends_پوکی استخوان تانسور float64
search_trends_otitis تانسور float64
search_trends_otitis_externa تانسور float64
search_trends_otitis_media تانسور float64
search_trends_pain تانسور float64
search_trends_palpitations تانسور float64
search_trends_pancreatitis تانسور float64
search_trends_panic_attack تانسور float64
search_trends_papule تانسور float64
search_trends_paranoia تانسور float64
search_trends_paresthesia تانسور float64
Search_Trends_Pelvic_Inflamatory Disease تانسور float64
search_trends_pericarditis تانسور float64
search_trends_periodontal_sease تانسور float64
search_trends_periorbital_puffiness تانسور float64
search_trends_peripheral_neuropathy تانسور float64
search_trends_perspiration تانسور float64
search_trends_petechia تانسور float64
search_trends_phlegm تانسور float64
search_trends_photodermatitis تانسور float64
search_trends_photophobia تانسور float64
search_trends_photopsia تانسور float64
search_trends_pleural_effusion تانسور float64
search_trends_pleurisy تانسور float64
search_trends_pneumonia تانسور float64
search_trends_podalgia تانسور float64
search_trends_polycythemia تانسور float64
search_trends_polydipsia تانسور float64
search_trends_polyneuropathy تانسور float64
search_trends_polyuria تانسور float64
search_trends_poor_posture تانسور float64
search_trends_post_nasal_drip تانسور float64
search_trends_postural_orthostatic_tachycardia_ syndrome تانسور float64
search_trends_prediabetes تانسور float64
search_trends_proteinuria تانسور float64
search_trends_pruritus_ani تانسور float64
Search_Trends_Psychosis تانسور float64
search_trends_ptosis تانسور float64
search_trends_pulmonary_edema تانسور float64
search_trends_pulmonary_hypertension تانسور float64
search_trends_purpura تانسور float64
search_trends_pus تانسور float64
search_trends_pyelonephritis تانسور float64
search_trends_radiculopathy تانسور float64
search_trends_rectal_pain تانسور float64
search_trends_rectal_prolapse تانسور float64
search_trends_red_eye تانسور float64
search_trends_renal_colic تانسور float64
search_trends_restless_legs_syndrome تانسور float64
search_trends_rheum تانسور float64
search_trends_rhinitis تانسور float64
search_trends_rhinorrhea تانسور float64
search_trends_rosacea تانسور float64
search_trends_round_ligament_pain تانسور float64
search_trends_rumination تانسور float64
search_trends_scar تانسور float64
search_trends_sciatica تانسور float64
search_trends_scoliosis تانسور float64
search_trends_seborrheic_dermatitis تانسور float64
search_trends_self_hm تانسور float64
search_trends_sensitivity_to_sound تانسور float64
search_trends_sexual_dysfunction تانسور float64
search_trends_shallow_breathing تانسور float64
search_trends_sharp_pain تانسور float64
search_trends_shivering تانسور float64
search_trends_shortness_of_breath تانسور float64
search_trends_shyness تانسور float64
search_trends_sinusitis تانسور float64
search_trends_skin_condition تانسور float64
search_trends_skin_rash تانسور float64
search_trends_skin_tag تانسور float64
search_trends_skin_ulcer تانسور float64
search_trends_sleep_apnea تانسور float64
search_trends_sleep_privation تانسور float64
Search_trends_sleep_Disorder تانسور float64
search_trends_snoring تانسور float64
search_trends_sore_throat تانسور float64
search_trends_spasticity تانسور float64
search_trends_splenomegaly تانسور float64
search_trends_sputum تانسور float64
search_trends_stomach_rumble تانسور float64
search_trends_strabismus تانسور float64
search_trends_stretch_marks تانسور float64
search_trends_stridor تانسور float64
search_trends_stroke تانسور float64
search_trends_luttering تانسور float64
search_trends_subdural_hematoma تانسور float64
search_trends_suicidal_ideation تانسور float64
search_trends_swelling تانسور float64
search_trends_swollen_feet تانسور float64
search_trends_swollen_lymph_nodes تانسور float64
search_trends_syncope تانسور float64
search_trends_tachycardia تانسور float64
search_trends_tachypnea تانسور float64
search_trends_telangiectasia تانسور float64
Search_Trends_Tenderness تانسور float64
search_trends_testicular_pain تانسور float64
search_trends_throat_irritation تانسور float64
search_trends_thrombocytopenia تانسور float64
search_trends_thyroid_nodule تانسور float64
search_trends_tic تانسور float64
search_trends_tinnitus تانسور float64
search_trends_tonsilitis تانسور float64
search_trends_toothache تانسور float64
search_trends_tremor تانسور float64
search_trends_trichoptilosis تانسور float64
search_trends_tumor تانسور float64
search_trends_type_2_diabetes تانسور float64
جستجو_روندها_ناخودآگاهی تانسور float64
search_trends_underweight تانسور float64
search_trends_upper_respiratory_tract_infection تانسور float64
search_trends_urethritis تانسور float64
search_trends_urinary_incontinence تانسور float64
search_trends_urinary_tract_infection تانسور float64
search_trends_urinary_urgency تانسور float64
search_trends_uterine_contraction تانسور float64
search_trends_vaginal_bleeding تانسور float64
search_trends_vaginal_discharge تانسور float64
search_trends_vaginitis تانسور float64
search_trends_varicose_veins تانسور float64
search_trends_vasculitis تانسور float64
search_trends_ventricular_fibrillation تانسور float64
search_trends_ventricular_tachycardia تانسور float64
search_trends_vertigo تانسور float64
search_trends_viral_pneumonia تانسور float64
search_trends_visual_acuity تانسور float64
search_trends_vomiting تانسور float64
search_trends_wart تانسور float64
search_trends_water_retention تانسور float64
جستجو_روند_ضعف تانسور float64
search_trends_weight_gain تانسور float64
search_trends_wheeze تانسور float64
search_trends_xeroderma تانسور float64
search_trends_xerostomia تانسور float64
search_trends_yawn تانسور float64
استعمال دخانیات تانسور float64
بارش برف_میلی متر تانسور float64
اقامت_در_خانه_نیازها تانسور float64
stringency_index تانسور float64
subregion1_code تانسور رشته
subregion1_name تانسور رشته
subregion2_code تانسور رشته
subregion2_name تانسور رشته
testing_policy تانسور float64
واکسیناسیون_سیاست تانسور float64
wikidata_id تانسور رشته
محل کار_بستن تانسور float64
 • نقل قول :
@article{Wahltinez2020,
 author = "O. Wahltinez and others",
 year = 2020,
 title = "COVID-19 Open-Data: curating a fine-grained, global-scale data repository for SARS-CoV-2",
 note = "Work in progress",
 url = {https://goo.gle/covid-19-open-data},
}