dementiabank

 • Mô tả :

DementiaBank là một nhiệm vụ miền y tế. Nó chứa 117 người được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer và 93 người khỏe mạnh, đọc mô tả về một hình ảnh và nhiệm vụ là phân loại các nhóm này. Bản phát hành này chỉ chứa phần âm thanh của tập dữ liệu này, không có các tính năng văn bản.

 • Tài liệu bổ sung : Khám phá trên giấy tờ với mã

 • Trang chủ : https://dementia.talkbank.org/

 • Mã nguồn : tfds.audio.Dementiabank

 • Phiên bản :

  • 1.0.0 (mặc định): Không có ghi chú phát hành.
 • Kích thước tải xuống : Unknown size

 • Kích thước tập dữ liệu : 17.71 GiB

 • Hướng dẫn tải xuống thủ công : Bộ dữ liệu này yêu cầu bạn tải xuống dữ liệu nguồn theo cách thủ công vào download_config.manual_dir (mặc định là ~/tensorflow_datasets/downloads/manual/ ):
  thư mục thủ công nên chứa 2 thư mục chứa tệp mp3:

 • mất trí nhớ/Tiếng Anh/Pitt/Kiểm soát/bánh quy

 • mất trí nhớ/Tiếng Anh/Pitt/Chứng mất trí nhớ/bánh quy

Được tải xuống từ https://media.talkbank.org/dementia/English/Pitt/ Bộ dữ liệu này yêu cầu đăng ký để tải xuống.

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 102
'train' 393
'validation' 57
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
  'speaker_id': string,
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
âm thanh âm thanh (Không có,) int64
nhãn mác LớpNhãn int64
speaker_id tenxơ sợi dây
 • trích dẫn :
@article{boller2005dementiabank,
 title={Dementiabank database guide},
 author={Boller, Francois and Becker, James},
 journal={University of Pittsburgh},
 year={2005}
}