div2k

Bộ dữ liệu DIV2K: Hình ảnh chất lượng cao có độ phân giải 2K DIVerse được sử dụng cho các thử thách @ NTIRE (CVPR 2017 và CVPR 2018) và @ PIRM (ECCV 2018)

FeaturesDict({
  'hr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'lr': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
giờ Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
lr Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
@InProceedings{Agustsson_2017_CVPR_Workshops,
  author = {Agustsson, Eirikur and Timofte, Radu},
  title = {NTIRE 2017 Challenge on Single Image Super-Resolution: Dataset and Study},
  booktitle = {The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops},
  url = "http://www.vision.ee.ethz.ch/~timofter/publications/Agustsson-CVPRW-2017.pdf",
  month = {July},
  year = {2017}
}

div2k/bicubic_x2 (cấu hình mặc định)

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu bicubic_x2.

 • Kích thước tải xuống : 4.68 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.68 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x3

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu bicubic_x3.

 • Kích thước tải xuống : 4.16 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.16 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x4

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu bicubic_x4.

 • Kích thước tải xuống : 3.97 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.97 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/bicubic_x8

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu bicubic_x8.

 • Kích thước tải xuống : 3.78 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.78 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/unknown_x2

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệuunknown_x2.

 • Kích thước tải xuống : 4.48 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.48 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/unknown_x3

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệuunknown_x3.

 • Kích thước tải xuống : 4.10 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.11 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/unknown_x4

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệuunknown_x4.

 • Kích thước tải xuống : 3.93 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.93 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_mild_x4

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu reality_mild_x4.

 • Kích thước tải xuống : 4.00 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.00 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_difficult_x4

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu reality_difficult_x4.

 • Kích thước tải xuống : 3.98 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 3.99 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 800
'validation' 100

div2k/realistic_wild_x4

 • Mô tả cấu hình : Sử dụng dữ liệu reality_wild_x4.

 • Kích thước tải xuống : 4.74 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 14.62 GiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'train' 3.200
'validation' 100