โดเมนเน็ต

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล DomainNet ประกอบด้วยรูปภาพจากหกโดเมนที่แตกต่างกัน รวมถึงภาพถ่าย (ของจริง) ภาพวาด ภาพตัดปะ Quickdraw อินโฟกราฟ และภาพร่าง แต่ละโดเมนมีรูปภาพ 48K - 172K (ทั้งหมด 600K) แบ่งออกเป็น 345 คลาส

ใน DomainNet เวอร์ชัน TFDS นี้จะใช้เวอร์ชันที่ล้างข้อมูลแล้ว

FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=345),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี, ไม่มี, 3) uint8
ฉลาก ป้ายกำกับคลาส int64
 • คีย์ภายใต้การดูแล (ดู as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • การอ้างอิง :

@inproceedings{peng2019moment,
 title={Moment matching for multi-source domain adaptation},
 author={Peng, Xingchao and Bai, Qinxun and Xia, Xide and Huang, Zijun and Saenko, Kate and Wang, Bo},
 booktitle={Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision},
 pages={1406--1415},
 year={2019}
}

domainnet/real (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 5.65 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 5.75 GiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 52,041
'train' 120,906

การสร้างภาพ

โดเมนเน็ท/จิตรกรรม

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 3.43 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 3.30 GiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 21,850
'train' 50,416

การสร้างภาพ

โดเมนเน็ต/ภาพตัดปะ

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 1.19 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 1.27 GiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 14,604
'train' 33,525

การสร้างภาพ

โดเมนเน็ท/quickdraw

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 445.65 MiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 435.16 MiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 51,750
'train' 120,750

การสร้างภาพ

โดเมนเน็ต/อินโฟกราฟ

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 4.04 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 4.17 GiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 15,582
'train' 36,023

การสร้างภาพ

โดเมนเน็ท/ร่าง

 • ขนาดการดาวน์โหลด : 2.46 GiB

 • ขนาดชุดข้อมูล : 2.55 GiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 20,916
'train' 48,212

การสร้างภาพ