dtd

 • توضیحات :

مجموعه داده‌های بافت‌های توصیف‌پذیر (DTD) مجموعه‌ای در حال تکامل از تصاویر بافتی در طبیعت است که با یک سری ویژگی‌های انسان محور، الهام گرفته از ویژگی‌های ادراکی بافت‌ها حاشیه‌نویسی شده است. این داده ها برای اهداف تحقیقاتی در اختیار جامعه بینایی کامپیوتر قرار می گیرد.

"برچسب" هر نمونه "ویژگی کلیدی" آن است (به وب سایت رسمی مراجعه کنید). انتشار رسمی مجموعه داده یک پارتیشن اعتباری متقابل 10 برابری را تعریف می کند. تقسیم‌های TRAIN/TEST/VALIDATION ما همان دسته اول هستند.

شکاف مثال ها
'test' 1880
'train' 1880
'validation' 1880
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@InProceedings{cimpoi14describing,
Author  = {M. Cimpoi and S. Maji and I. Kokkinos and S. Mohamed and A. Vedaldi},
Title   = {Describing Textures in the Wild},
Booktitle = {Proceedings of the {IEEE} Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition ({CVPR})},
Year   = {2014} }