เอกนิสต์

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล EMNIST คือชุดตัวเลขอักขระที่เขียนด้วยลายมือซึ่งได้มาจาก NIST Special Database 19 และแปลงเป็นรูปแบบภาพ 28x28 พิกเซลและโครงสร้างชุดข้อมูลที่ตรงกับชุดข้อมูล MNIST โดยตรง

@article{cohen_afshar_tapson_schaik_2017,
  title={EMNIST: Extending MNIST to handwritten letters},
  DOI={10.1109/ijcnn.2017.7966217},
  journal={2017 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)},
  author={Cohen, Gregory and Afshar, Saeed and Tapson, Jonathan and Schaik, Andre Van},
  year={2017}
}

emnist/byclass (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : EMNIST ByClass

 • ขนาดชุดข้อมูล : 349.16 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 116,323
'train' 697,932
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=62),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

emnist/bymerge

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : EMNIST ByMerge

 • ขนาดชุดข้อมูล : 349.16 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): No

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 116,323
'train' 697,932
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

เอกนิสต์ / สมดุล

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : EMNIST สมดุล

 • ขนาดชุดข้อมูล : 56.63 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 18,800
'train' 112,800
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=47),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

เอกนิสต์/จดหมาย

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : ตัวอักษร EMNIST

 • ขนาดชุดข้อมูล : 44.14 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 14,800
'train' 88,800
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=37),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

เอกนิสต์/ตัวเลข

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : EMNIST Digits

 • ขนาดชุดข้อมูล : 120.32 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 40,000
'train' 240,000
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

เอกนิสต์/มินนิสต์

 • คำอธิบายการกำหนดค่า : EMNIST MNIST

 • ขนาดชุดข้อมูล : 30.09 MiB

 • แคชอัตโนมัติ ( เอกสาร ): ใช่

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 10,000
'train' 60,000
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(28, 28, 1), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (28, 28, 1) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ