eth_agent_affordances

 • Sự miêu tả :

Lò mở Franka -- đám mây điểm + chỉ proprio

Tách ra Ví dụ
'train' 118
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
    'input_point_cloud': Tensor(shape=(10000, 3), dtype=float16),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(6,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
      'input_point_cloud': Tensor(shape=(10000, 3), dtype=float16),
      'state': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
tập_siêu dữ liệu/input_point_cloud Tenxơ (10000, 3) phao16 Đám mây điểm (chỉ hình học) của đối tượng ở đầu tập (khung thế giới) dưới dạng một mảng có nhiều mảng (10000,3).
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (6,) phao32 Hành động của robot, bao gồm [tốc độ tác động cuối (v_x,v_y,v_z,omega_x,omega_y,omega_z) trong khung thế giới
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (64, 64, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính. Không có sẵn cho tập dữ liệu này, sẽ được đặt thành np.zeros.
bước/quan sát/input_point_cloud Tenxơ (10000, 3) phao16 Đám mây điểm (chỉ hình học) của đối tượng ở đầu tập (khung thế giới) dưới dạng một mảng có nhiều mảng (10000,3).
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (số 8,) phao32 Trạng thái, bao gồm [tư thế tác động cuối (x, y, z, yaw, pitch, roll) trong khung thế giới, 1x tay nắm mở/đóng, 1x góc mở cửa].
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
 • Trích dẫn :
@inproceedings{schiavi2023learning,
 title={Learning agent-aware affordances for closed-loop interaction with articulated objects},
 author={Schiavi, Giulio and Wulkop, Paula and Rizzi, Giuseppe and Ott, Lionel and Siegwart, Roland and Chung, Jen Jen},
 booktitle={2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)},
 pages={5916--5922},
 year={2023},
 organization={IEEE}
}