یوروات

 • توضیحات :

مجموعه داده EuroSAT بر اساس تصاویر ماهواره ای Sentinel-2 است که 13 باند طیفی را پوشش می دهد و از 10 کلاس با 27000 نمونه برچسب گذاری شده و ارجاع جغرافیایی تشکیل شده است.

دو مجموعه داده ارائه شده است: - rgb: فقط شامل باندهای فرکانس نوری R، G، B است که به عنوان تصویر JPEG کدگذاری شده است. - all: شامل تمام 13 باند در محدوده مقدار اصلی (float32) است.

آدرس اینترنتی: https://github.com/phelber/eurosat

شکاف مثال ها
'train' 27000
 • نقل قول :
@misc{helber2017eurosat,
  title={EuroSAT: A Novel Dataset and Deep Learning Benchmark for Land Use and Land Cover Classification},
  author={Patrick Helber and Benjamin Bischke and Andreas Dengel and Damian Borth},
  year={2017},
  eprint={1709.00029},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CV}
}

euroat/rgb (پیکربندی پیش‌فرض)

 • توضیحات پیکربندی : کانال های Sentinel-2 RGB

 • حجم دانلود : 89.91 MiB

 • حجم مجموعه داده : 89.50 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • ساختار ویژگی :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(64, 64, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
تصویر تصویر (64، 64، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

یوروات/همه

 • توضیحات پیکربندی : 13 کانال Sentinel-2

 • حجم دانلود : 1.93 GiB

 • حجم مجموعه داده : 5.36 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • ساختار ویژگی :

FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'sentinel2': Tensor(shape=(64, 64, 13), dtype=float32),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
نام فایل متن رشته
برچسب ClassLabel int64
نگهبان 2 تانسور (64، 64، 13) float32