ฟลอเรส

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูลการประเมินสำหรับการแปลด้วยเครื่องทรัพยากรต่ำ: เนปาล-อังกฤษ และ สิงหล-อังกฤษ

@misc{guzmn2019new,
  title={Two New Evaluation Datasets for Low-Resource Machine Translation: Nepali-English and Sinhala-English},
  author={Francisco Guzman and Peng-Jen Chen and Myle Ott and Juan Pino and Guillaume Lample and Philipp Koehn and Vishrav Chaudhary and Marc'Aurelio Ranzato},
  year={2019},
  eprint={1902.01382},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

ฟลอเรส/นีน (การกำหนดค่าเริ่มต้น)

 • คำอธิบาย การกำหนดค่า : ชุดข้อมูลการแปลจาก ne ถึง en

 • ขนาดชุดข้อมูล : 1.89 MiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 2,835
'validation' 2,559
 • โครงสร้างคุณลักษณะ :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'ne': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
แปล
th ข้อความ สตริง
เน่ ข้อความ สตริง

ฟลอเรส/เซียน

 • คำอธิบาย การกำหนดค่า : ชุดข้อมูลการแปลจาก si เป็น en

 • ขนาดชุดข้อมูล : 2.05 MiB

 • แยก :

แยก ตัวอย่าง
'test' 2,766
'validation' 2,898
 • โครงสร้างคุณลักษณะ :
Translation({
  'en': Text(shape=(), dtype=string),
  'si': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
แปล
th ข้อความ สตริง
ศรี ข้อความ สตริง