غذا101

 • توضیحات :

این مجموعه داده شامل 101 دسته غذایی با 101000 تصویر است. برای هر کلاس، 250 تصویر تست بررسی شده به صورت دستی و همچنین 750 تصویر آموزشی ارائه شده است. عمداً، تصاویر آموزشی تمیز نشدند، و بنابراین همچنان مقداری نویز دارند. این بیشتر به صورت رنگ های تند و گاهی اوقات برچسب های اشتباه می آید. تمام تصاویر برای داشتن حداکثر طول جانبی 512 پیکسل تغییر مقیاس داده شدند.

شکاف مثال ها
'train' 75750
'validation' 25250
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@inproceedings{bossard14,
 title = {Food-101 -- Mining Discriminative Components with Random Forests},
 author = {Bossard, Lukas and Guillaumin, Matthieu and Van Gool, Luc},
 booktitle = {European Conference on Computer Vision},
 year = {2014}
}