thức ăn101

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu này bao gồm 101 danh mục thực phẩm, với 101.000 hình ảnh. Đối với mỗi lớp, 250 hình ảnh kiểm tra được đánh giá thủ công được cung cấp cũng như 750 hình ảnh đào tạo. Về mục đích, hình ảnh đào tạo không được làm sạch và do đó vẫn chứa một số nhiễu. Điều này chủ yếu xảy ra ở dạng màu đậm và đôi khi sai nhãn. Tất cả các hình ảnh đã được thay đổi kích thước để có chiều dài cạnh tối đa là 512 pixel.

Tách ra ví dụ
'train' 75,750
'validation' 25,250
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=101),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@inproceedings{bossard14,
 title = {Food-101 -- Mining Discriminative Components with Random Forests},
 author = {Bossard, Lukas and Guillaumin, Matthieu and Van Gool, Luc},
 booktitle = {European Conference on Computer Vision},
 year = {2014}
}