آلمانی_اعتباری_عددی

  • توضیحات :

این مجموعه داده، افرادی را که با مجموعه ای از ویژگی ها توصیف می شوند، به عنوان ریسک های اعتباری خوب یا بد طبقه بندی می کند. نسخه در اینجا نوع "عددی" است که در آن ویژگی های طبقه بندی شده و مرتب شده به ترتیب به عنوان کمیت های شاخص و عدد صحیح کدگذاری شده اند.

شکاف مثال ها
'train' 1000
  • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
    'features': Tensor(shape=(24,), dtype=int32),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
امکانات تانسور (24،) int32
برچسب ClassLabel int64
  • نقل قول :
@misc{Dua:2019 ,
author = "Dua, Dheeru and Graff, Casey",
year = "2017",
title = "{UCI} Machine Learning Repository",
url = "http://archive.ics.uci.edu/ml",
institution = "University of California, Irvine, School of Information and Computer Sciences"
}