gpt3,gpt3

 • Sự miêu tả :

Bộ dữ liệu tổng hợp cho các tác vụ xáo trộn từ và số học được mô tả trong bài báo GPT3.

FeaturesDict({
  'completion': Text(shape=(), dtype=string),
  'context': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
hoàn thành Chữ sợi dây
bối cảnh Chữ sợi dây
@article{brown2020language,
  title={Language Models are Few-Shot Learners},
  author={Tom B. Brown et. al.}
  year={2020},
  eprint={2005.14165},
  archivePrefix={arXiv},
  primaryClass={cs.CL}
}

gpt3/cycle_letters_in_word (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu : 578.76 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 10.000

gpt3/năm_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu : 154.76 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/năm_chữ số_trừ

 • Kích thước tập dữ liệu : 156.37 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/four_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu : 148.99 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/four_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu : 150.54 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/mid_word_1_anagrams

 • Kích thước tập dữ liệu : 567.89 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 10.000

gpt3/mid_word_2_anagrams

 • Kích thước tập dữ liệu : 578.76 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 10.000

gpt3/random_insertion_in_word

 • Kích thước tập dữ liệu : 648.42 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 10.000

gpt3/reversed_words

 • Kích thước tập dữ liệu : 578.76 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 10.000

gpt3/single_digit_ba_ops

 • Kích thước tập dữ liệu : 138.33 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/six_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu : 160.70 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/six_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu : 162.26 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/sum_of_digits

 • Kích thước tập dữ liệu : 194.95 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/ba_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu : 143.18 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/ba_chữ số_trừ

 • Kích thước tập dữ liệu : 144.68 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/two_digit_addition

 • Kích thước tập dữ liệu : 137.33 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/two_digit_multiplication

 • Kích thước tập dữ liệu : 141.29 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000

gpt3/two_digit_subtraction

 • Kích thước tập dữ liệu : 138.88 KiB

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'test' 2.000