شیار

 • توضیحات :

مجموعه داده‌های Groove MIDI (GMD) از 13.6 ساعت MIDI هم‌تراز و (سنتز شده) صدای طبل‌های بیانی با اجرای انسان و با سرعت در یک کیت درام الکترونیکی Roland TD-11 V-Drum تشکیل شده است.

@inproceedings{groove2019,
  Author = {Jon Gillick and Adam Roberts and Jesse Engel and Douglas Eck and David Bamman},
  Title = {Learning to Groove with Inverse Sequence Transformations},
  Booktitle  = {International Conference on Machine Learning (ICML)}
  Year = {2019},
}

groove/full-midionly (پیکربندی پیش فرض)

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده Groove بدون صدا، unsplit.

 • حجم دانلود : 3.11 MiB

 • حجم مجموعه داده : 5.22 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 129
'train' 897
'validation' 124
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'bpm': int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'id': string,
  'midi': string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18),
    'secondary': string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
ضربان در دقیقه تانسور int32
طبل نواز ClassLabel int64
شناسه تانسور رشته
میدی تانسور رشته
سبک FeaturesDict
سبک / اولیه ClassLabel int64
سبک / ثانویه تانسور رشته
time_signature ClassLabel int64
نوع ClassLabel int64

groove/full-16000hz

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده Groove با صدا، unsplit.

 • حجم دانلود : 4.76 GiB

 • حجم مجموعه داده : 2.33 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 124
'train' 846
'validation' 120
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=float32),
  'bpm': int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'id': string,
  'midi': string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18),
    'secondary': string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) float32
ضربان در دقیقه تانسور int32
درامز ClassLabel int64
شناسه تانسور رشته
میدی تانسور رشته
سبک FeaturesDict
سبک / اولیه ClassLabel int64
سبک / ثانویه تانسور رشته
time_signature ClassLabel int64
نوع ClassLabel int64

شیار/2bar-midionly

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده Groove بدون صدا، به قطعات 2 نواری تقسیم می شود.

 • حجم دانلود : 3.11 MiB

 • حجم مجموعه داده : 19.59 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 2204
'train' 18,163
'validation' 2,252
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'bpm': int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'id': string,
  'midi': string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18),
    'secondary': string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
ضربان در دقیقه تانسور int32
درامز ClassLabel int64
شناسه تانسور رشته
میدی تانسور رشته
سبک FeaturesDict
سبک / اولیه ClassLabel int64
سبک / ثانویه تانسور رشته
time_signature ClassLabel int64
نوع ClassLabel int64

شیار/2bar-16000Hz

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده های Groove با صدا، تقسیم به تکه های 2 نواری.

 • حجم دانلود : 4.76 GiB

 • حجم مجموعه داده : 4.61 GiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): خیر

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 1,873
'train' 14,390
'validation' 2034
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=float32),
  'bpm': int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'id': string,
  'midi': string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18),
    'secondary': string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
سمعی سمعی (هیچ یک،) float32
ضربان در دقیقه تانسور int32
طبل نواز ClassLabel int64
شناسه تانسور رشته
میدی تانسور رشته
سبک FeaturesDict
سبک / اولیه ClassLabel int64
سبک / ثانویه تانسور رشته
time_signature ClassLabel int64
نوع ClassLabel int64

شیار/4bar-midionly

 • توضیحات پیکربندی : مجموعه داده Groove بدون صدا، به قطعات 4 نواری تقسیم می شود.

 • حجم دانلود : 3.11 MiB

 • حجم مجموعه داده : 27.32 MiB

 • ذخیره خودکار ( اسناد ): بله

 • تقسیم ها :

شکاف مثال ها
'test' 2033
'train' 17,261
'validation' 2,121
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'bpm': int32,
  'drummer': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
  'id': string,
  'midi': string,
  'style': FeaturesDict({
    'primary': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=18),
    'secondary': string,
  }),
  'time_signature': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=5),
  'type': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
ضربان در دقیقه تانسور int32
درامز ClassLabel int64
شناسه تانسور رشته
میدی تانسور رشته
سبک FeaturesDict
سبک / اولیه ClassLabel int64
سبک / ثانویه تانسور رشته
time_signature ClassLabel int64
نوع ClassLabel int64