gsm8k

 • Mô tả :

Một bộ dữ liệu gồm 8,5 nghìn bài toán từ cấp độ đa dạng về ngôn ngữ chất lượng cao.

Tách ra ví dụ
'test' 1.319
'test_socratic' 1.319
'train' 7,473
'train_socratic' 7,473
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'annotation': Text(shape=(), dtype=string),
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
  'short_answer': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
chú thích Chữ sợi dây
câu trả lời Chữ sợi dây
câu hỏi Chữ sợi dây
câu trả lời ngắn Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@misc{cobbe2021training,
   title={Training Verifiers to Solve Math Word Problems},
   author={Karl Cobbe and Vineet Kosaraju and Mohammad Bavarian and Jacob Hilton and Reiichiro Nakano and Christopher Hesse and John Schulman},
   year={2021},
   eprint={2110.14168},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.LG}
}