gtzan_music_speech

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu được thu thập cho mục đích phân biệt âm nhạc/lời nói. Bộ dữ liệu bao gồm 120 rãnh, mỗi rãnh dài 30 giây. Mỗi lớp (âm nhạc/lời nói) có 60 ví dụ. Các bản nhạc đều là tệp âm thanh Mono 16-bit 22050Hz ở định dạng .wav.

Tách ra ví dụ
'train' 128
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'audio': Audio(shape=(None,), dtype=int64),
  'audio/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
âm thanh âm thanh (Không có,) int64
âm thanh/tên tệp Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64
 • trích dẫn :
@ONLINE {Music Speech,
  author = "Tzanetakis, George",
  title = "GTZAN Music/Speech Collection",
  year  = "1999",
  url  = "http://marsyas.info/index.html"
}