ngựa_hoặc_người

Một tập hợp lớn các hình ảnh của con ngựa và con người.

Tách ra ví dụ
'test' 256
'train' 1.027
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (300, 300, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

  • trích dẫn :
@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}