ม้า_หรือ_มนุษย์

  • คำอธิบาย :

ชุดภาพม้าและมนุษย์ชุดใหญ่

แยก ตัวอย่าง
'test' 256
'train' 1,027
  • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
  • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (300, 300, 3) uint8
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

  • การอ้างอิง :
@ONLINE {horses_or_humans,
author = "Laurence Moroney",
title = "Horses or Humans Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/horses-or-humans-dataset"
}