i_naturalist2018

 • Mô tả :

Có tổng cộng 8.142 loài trong bộ dữ liệu, với 437.513 hình ảnh huấn luyện và 24.426 hình ảnh xác nhận. Mỗi hình ảnh có một nhãn sự thật cơ bản.

Tách ra ví dụ
'test' 149,394
'train' 437,513
'validation' 24,426
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=8142),
  'supercategory': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=14),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
Tôi Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64
siêu thể loại LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
\
@misc{inaturalist18,
  Howpublished = {~\url{https://github.com/visipedia/inat_comp/tree/master/2018} },
  Title = { {iNaturalist} 2018 competition dataset.},
  Year = {2018},
  key = { {iNaturalist} 2018 competition dataset},
  }