imagenet_a

ImageNet-A là một tập hợp các hình ảnh được gắn nhãn ImageNet thu được bằng cách thu thập dữ liệu mới và chỉ giữ lại những hình ảnh mà mô hình ResNet-50 không thể phân loại chính xác. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng tham khảo bài viết.

Không gian nhãn giống như của ImageNet2012. Mỗi ví dụ được biểu diễn dưới dạng từ điển với các khóa sau:

Tách ra ví dụ
'test' 7.500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'file_name': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1000),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
tên_tệp Chữ sợi dây
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{hendrycks2019nae,
 title={Natural Adversarial Examples},
 author={Dan Hendrycks and Kevin Zhao and Steven Basart and Jacob Steinhardt and Dawn Song},
 journal={arXiv preprint arXiv:1907.07174},
 year={2019}
}