imagewang

Imagewang chứa Imagenette và Imagewoof kết hợp Image网 (phát âm là "Imagewang"; 网 có nghĩa là "mạng" trong tiếng Trung) chứa Imagenette và Imagewoof kết hợp, nhưng với một số khúc mắc khiến nó trở thành một bài toán phân loại không cân bằng bán giám sát phức tạp:

 • Bộ xác thực giống với Imagewoof (tức là 30% hình ảnh Imagewoof); không có hình ảnh Imagenette nào trong bộ xác thực (tất cả chúng đều nằm trong bộ đào tạo)
 • Chỉ 10% hình ảnh Imagewoof nằm trong tập huấn luyện!
 • Phần còn lại nằm trong thư mục unsup ("không được giám sát") và bạn không thể sử dụng nhãn của chúng trong đào tạo!
 • Nó thậm chí còn khó gõ và khó nói!

Bộ dữ liệu có ba biến thể:

 • kích thước đầy đủ
 • 320px
 • 160px

Bộ dữ liệu này bao gồm biến thể bộ dữ liệu Imagenette {size}.

Tách ra ví dụ
'train' 14,669
'validation' 3,929
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=20),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64
 • Các khóa được giám sát (Xem as_supervised doc ): ('image', 'label')

 • trích dẫn :

@misc{imagewang,
 author  = "Jeremy Howard",
 title   = "Imagewang",
 url    = "https://github.com/fastai/imagenette/"
}

imagewang/full-size (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tải xuống : 2.70 GiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 1.97 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

imagewang/320px

 • Kích thước tải xuống : 638.80 MiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 460.81 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung

imagewang/160px

 • Kích thước tải xuống : 182.63 MiB

 • Kích thước tập dữ liệu : 140.40 MiB

 • Tự động lưu vào bộ đệm ( tài liệu ): Có

 • Hình ( tfds.show_examples ):

Hình dung