io_ai_tech

Tách ra Ví dụ
'train' 3,847
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': string,
    'observation': FeaturesDict({
      'depth': Image(shape=(720, 1280, 1), dtype=uint8),
      'fisheye_camera_extrinsic': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
      'fisheye_camera_intrinsic': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
      'image': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_fisheye': Image(shape=(640, 800, 3), dtype=uint8),
      'image_left_side': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'image_right_side': Image(shape=(360, 640, 3), dtype=uint8),
      'left_camera_extrinsic': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
      'left_camera_intrinsic': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
      'main_camera_intrinsic': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
      'right_camera_extrinsic': Tensor(shape=(4, 4), dtype=float32),
      'right_camera_intrinsic': Tensor(shape=(3, 3), dtype=float32),
      'state': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Tenxơ sợi dây
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (7,) phao32
bước/giảm giá Vô hướng phao32
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32
các bước/ngôn ngữ_instruction Tenxơ sợi dây
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/độ sâu Hình ảnh (720, 1280, 1) uint8
bước/quan sát/fisheye_máy ảnh_extrinsic Tenxơ (4, 4) phao32
bước/quan sát/fisheye_máy ảnh_intrinsic Tenxơ (3, 3) phao32
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (360, 640, 3) uint8
bước/quan sát/image_fisheye Hình ảnh (640, 800, 3) uint8
bước/quan sát/image_left_side Hình ảnh (360, 640, 3) uint8
bước/quan sát/image_right_side Hình ảnh (360, 640, 3) uint8
bước/quan sát/left_Camera_extrinsic Tenxơ (4, 4) phao32
bước/quan sát/left_Camera_intrinsic Tenxơ (3, 3) phao32
bước/quan sát/main_máy ảnh_intrinsic Tenxơ (3, 3) phao32
bước/quan sát/right_máy ảnh_extrinsic Tenxơ (4, 4) phao32
bước/quan sát/right_máy ảnh_intrinsic Tenxơ (3, 3) phao32
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (số 8,) phao32
bước/phần thưởng Vô hướng phao32
 • Trích dẫn :