lambada

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu LAMBADA đánh giá khả năng của các mô hình tính toán để hiểu văn bản bằng một nhiệm vụ dự đoán từ. LAMBADA là một tập hợp các đoạn tường thuật có chung đặc điểm là chủ thể con người có thể đoán từ cuối cùng của họ nếu họ tiếp xúc với toàn bộ đoạn văn, nhưng không phải nếu họ chỉ nhìn thấy câu cuối cùng trước từ mục tiêu

Tách ra ví dụ
'test' 5,153
'train' 4,869
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
đoạn văn Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@inproceedings{paperno-etal-2016-lambada,
  title = "The {LAMBADA} dataset: Word prediction requiring a broad discourse context",
  author = "Paperno, Denis and
   Kruszewski, Germ{\'a}n and
   Lazaridou, Angeliki and
   Pham, Ngoc Quan and
   Bernardi, Raffaella and
   Pezzelle, Sandro and
   Baroni, Marco and
   Boleda, Gemma and
   Fern{\'a}ndez, Raquel",
  booktitle = "Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2016",
  address = "Berlin, Germany",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144",
  doi = "10.18653/v1/P16-1144",
  pages = "1525--1534",
}