แลมบ์ดา

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล LAMBADA ประเมินความสามารถของแบบจำลองการคำนวณสำหรับการทำความเข้าใจข้อความโดยใช้งานคาดเดาคำ LAMBADA คือชุดข้อความเล่าเรื่องที่มีลักษณะเฉพาะที่มนุษย์สามารถเดาคำสุดท้ายได้หากเห็นข้อความทั้งหมด แต่จะเดาไม่ได้หากเห็นเพียงประโยคสุดท้ายที่อยู่หน้าคำเป้าหมาย

แยก ตัวอย่าง
'test' 5,153
'train' 4,869
 • โครงสร้างคุณลักษณะ :
FeaturesDict({
  'passage': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ทางเดิน ข้อความ สตริง
 • การอ้างอิง :
@inproceedings{paperno-etal-2016-lambada,
  title = "The {LAMBADA} dataset: Word prediction requiring a broad discourse context",
  author = "Paperno, Denis and
   Kruszewski, Germ{\'a}n and
   Lazaridou, Angeliki and
   Pham, Ngoc Quan and
   Bernardi, Raffaella and
   Pezzelle, Sandro and
   Baroni, Marco and
   Boleda, Gemma and
   Fern{\'a}ndez, Raquel",
  booktitle = "Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)",
  month = aug,
  year = "2016",
  address = "Berlin, Germany",
  publisher = "Association for Computational Linguistics",
  url = "https://www.aclweb.org/anthology/P16-1144",
  doi = "10.18653/v1/P16-1144",
  pages = "1525--1534",
}