librispeech_lm

 • Mô tả :

Các tài nguyên mô hình hóa ngôn ngữ sẽ được sử dụng cùng với văn bản LibriSpeech ASR.

Tách ra ví dụ
'train' 40.418.260
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
chữ Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@inproceedings{panayotov2015librispeech,
 title={Librispeech: an ASR corpus based on public domain audio books},
 author={Panayotov, Vassil and Chen, Guoguo and Povey, Daniel and Khudanpur, Sanjeev},
 booktitle={Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2015 IEEE International Conference on},
 pages={5206--5210},
 year={2015},
 organization={IEEE}
}