lm1b, lm1b

 • Mô tả :

Một kho văn bản chuẩn được sử dụng để đo lường tiến độ trong mô hình ngôn ngữ thống kê. Điều này có gần một tỷ từ trong dữ liệu đào tạo.

Tách ra ví dụ
'test' 306.688
'train' 30.301.028
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'text': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
chữ Chữ sợi dây
 • trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/ChelbaMSGBK13,
 author  = {Ciprian Chelba and
        Tomas Mikolov and
        Mike Schuster and
        Qi Ge and
        Thorsten Brants and
        Phillipp Koehn},
 title   = {One Billion Word Benchmark for Measuring Progress in Statistical Language
        Modeling},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1312.3005},
 year   = {2013},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1312.3005},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1312.3005},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:46:16 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ChelbaMSGBK13},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}