มาลาเรีย

ชุดข้อมูลมาลาเรียมีภาพเซลล์ทั้งหมด 27,558 ภาพ ซึ่งมีเซลล์ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อจำนวนเท่าๆ กันจากภาพสไลด์สเมียร์เลือดบางๆ ของเซลล์ที่แบ่งส่วน

แยก ตัวอย่าง
'train' 27,558
 • โครงสร้างคุณลักษณะ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=2),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
ลักษณะเฉพาะ ระดับ รูปร่าง Dประเภท คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี, ไม่มี, 3) uint8
ฉลาก ป้ายกำกับคลาส int64

การสร้างภาพ

 • การอ้างอิง :
@article{rajaraman2018pre,
 title={Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward
 improved malaria parasite detection in thin blood smear images},
 author={Rajaraman, Sivaramakrishnan and Antani, Sameer K and Poostchi, Mahdieh
 and Silamut, Kamolrat and Hossain, Md A and Maude, Richard J and Jaeger,
 Stefan and Thoma, George R},
 journal={PeerJ},
 volume={6},
 pages={e4568},
 year={2018},
 publisher={PeerJ Inc.}
}