math_dataset

 • Mô tả :

Cơ sở dữ liệu toán học.

Mã bộ dữ liệu này tạo ra các cặp câu hỏi và câu trả lời toán học, từ một loạt các loại câu hỏi ở độ khó tương đương cấp trường. Điều này được thiết kế để kiểm tra các kỹ năng học tập toán học và suy luận đại số của các mô hình học tập.

Bài báo gốc: Phân tích khả năng suy luận toán học của các mô hình thần kinh (Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli).

Ví dụ sử dụng:

train_examples, val_examples = tfds.load(
  'math_dataset/arithmetic__mul',
  split=['train', 'test'],
  as_supervised=True)
Tách ra ví dụ
'test' 10.000
'train' 1.999.998
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'answer': Text(shape=(), dtype=string),
  'question': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
câu trả lời Chữ sợi dây
câu hỏi Chữ sợi dây
@article{2019arXiv,
 author = {Saxton, Grefenstette, Hill, Kohli},
 title = {Analysing Mathematical Reasoning Abilities of Neural Models},
 year = {2019},
 journal = {arXiv:1904.01557}
}

tập dữ liệu toán học/đại số _linear_1d (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu : 141.27 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _linear_1d_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 246.31 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _linear_2d

 • Kích thước tập dữ liệu : 174.46 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _linear_2d_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 281.35 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _polynomial_roots

 • Kích thước tập dữ liệu : 209.67 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _polynomial_roots_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 297.84 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _sequence_next_term

 • Kích thước tập dữ liệu : 186.03 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đại số _sequence_nth_term

 • Kích thước tập dữ liệu : 222.03 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _add_or_sub

 • Kích thước tập dữ liệu : 138.95 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _add_or_sub_in_base

 • Kích thước tập dữ liệu : 142.87 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _add_sub_multiple

 • Kích thước tập dữ liệu : 140.18 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _div

 • Kích thước tập dữ liệu : 128.14 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _mixed

 • Kích thước tập dữ liệu : 143.08 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _mul

 • Kích thước tập dữ liệu : 123.42 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _mul_div_multiple

 • Kích thước tập dữ liệu : 140.60 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _nearest_integer_root

 • Kích thước tập dữ liệu : 185.02 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số học _simplify_surd

 • Kích thước tập dữ liệu : 254.30 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/phép tính _differentate

 • Kích thước tập dữ liệu : 244.75 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/phép tính _differentate_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 310.79 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _gần nhất

 • Kích thước tập dữ liệu : 179.75 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _closest_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 256.87 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _kth_biggest

 • Kích thước tập dữ liệu : 195.94 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _kth_biggest_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 267.90 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _pair

 • Kích thước tập dữ liệu : 135.12 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _pair_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 231.35 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/so sánh _sort

 • Kích thước tập dữ liệu : 179.28 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

bộ dữ liệu toán học/so sánh _sort_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 260.00 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đo lường _conversion

 • Kích thước tập dữ liệu : 166.67 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đo lường _time

 • Kích thước tập dữ liệu : 165.06 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _base_conversion

 • Kích thước tập dữ liệu : 139.60 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _div_remainder

 • Kích thước tập dữ liệu : 172.82 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _div_remainder_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 273.13 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _gcd

 • Kích thước tập dữ liệu : 175.57 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _gcd_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 284.52 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _is_factor

 • Kích thước tập dữ liệu : 125.69 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _is_factor_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 232.11 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _is_prime

 • Kích thước tập dữ liệu : 123.88 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _is_prime_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 231.57 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _lcm

 • Kích thước tập dữ liệu : 184.13 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/số toán học _lcm_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 267.70 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _list_prime_factors

 • Kích thước tập dữ liệu : 158.40 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _list_prime_factors_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 251.96 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _place_value

 • Kích thước tập dữ liệu : 144.20 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _place_value_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 243.95 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _round_number

 • Kích thước tập dữ liệu : 159.81 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/số _round_number_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 247.42 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _add

 • Kích thước tập dữ liệu : 304.24 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _hệ số_named

 • Kích thước tập dữ liệu : 266.31 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _collect

 • Kích thước tập dữ liệu : 190.81 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _compose

 • Kích thước tập dữ liệu : 280.29 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _evaluate

 • Kích thước tập dữ liệu : 162.76 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _evaluate_composed

 • Kích thước tập dữ liệu : 272.91 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _expand

 • Kích thước tập dữ liệu : 248.78 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Có (kiểm tra), Chỉ khi shuffle_files=False (đào tạo)

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu toán học/đa thức _simplify_power

 • Kích thước tập dữ liệu : 262.49 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/xác suất toán học _swr_p_level_set

 • Kích thước tập dữ liệu : 273.22 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):

tập dữ liệu/xác suất toán học _swr_p_sequence

 • Kích thước tập dữ liệu : 261.34 MiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ cache ( tài liệu ): Không

 • Ví dụ ( tfds.as_dataframe ):