mtnt, mtnt

 • Mô tả :

MTNT: Dịch máy văn bản ồn ào

FeaturesDict({
  'dst': Text(shape=(), dtype=string),
  'src': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
dst Chữ sợi dây
src Chữ sợi dây
@InProceedings{michel2018mtnt,
 author  = {Michel, Paul and Neubig, Graham},
 title   = {MTNT: A Testbed for Machine Translation of Noisy Text},
 booktitle = {Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing}
}

mtnt/en-fr (cấu hình mặc định)

 • Kích thước tập dữ liệu : 11.33 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.020
'train' 35,692
'valid' 811

mtnt/en-ja

 • Kích thước tập dữ liệu : 4.41 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 946
'train' 5,746
'valid' 892

mtnt/fr-en

 • Kích thước tập dữ liệu : 8.28 MiB

 • Chia tách :

Tách ra ví dụ
'test' 1.022
'train' 18,942
'valid' 876