طبیعی_سوالات_باز

  • توضیحات :

وظیفه NQ-Open، معرفی شده توسط لی و همکاران. 2019، یک معیار پاسخگویی به سؤالات دامنه باز است که از سؤالات طبیعی مشتق شده است. هدف پیش‌بینی یک رشته پاسخ انگلیسی برای یک سؤال انگلیسی ورودی است. با استفاده از مطالب ویکی پدیای انگلیسی می توان به تمام سوالات پاسخ داد.

شکاف مثال ها
'train' 87,925
'validation' 3,610
  • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
    'answer': Sequence(string),
    'question': string,
})
  • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
پاسخ دنباله (تنسور) (هیچ یک،) رشته
سوال تانسور رشته
  • نقل قول :
@inproceedings{orqa,
title = {Latent Retrieval for Weakly Supervised Open Domain Question Answering},
author = {Lee, Kenton and Chang, Ming-Wei and Toutanova, Kristina},
year = {2019},
month = {01},
pages = {6086-6096},
booktitle = {Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics},
doi = {10.18653/v1/P19-1612}
}

@article{47761,
title = {Natural Questions: a Benchmark for Question Answering Research},
author = {Tom Kwiatkowski and Jennimaria Palomaki and Olivia Redfield and Michael Collins and Ankur Parikh and Chris Alberti and Danielle Epstein and Illia Polosukhin and Matthew Kelcey and Jacob Devlin and Kenton Lee and Kristina N. Toutanova and Llion Jones and Ming-Wei Chang and Andrew Dai and Jakob Uszkoreit and Quoc Le and Slav Petrov},
year = {2019},
journal = {Transactions of the Association of Computational Linguistics}
}