همه زبان

مجموعه داده Omniglot برای یادگیری تک شات. این مجموعه داده شامل 1623 کاراکتر دست نویس مختلف از 50 الفبای مختلف است.

شکاف مثال ها
'small1' 2720
'small2' 3,120
'test' 13,180
'train' 19280
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1623),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
الفبا ClassLabel int64
alphabet_char_id تانسور int64
تصویر تصویر (105، 105، 3) uint8
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}