omniglot

Bộ dữ liệu Omniglot dành cho học tập một lần. Bộ dữ liệu này chứa 1623 ký tự viết tay khác nhau từ 50 bảng chữ cái khác nhau.

Tách ra ví dụ
'small1' 2.720
'small2' 3.120
'test' 13.180
'train' 19.280
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'alphabet': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=50),
  'alphabet_char_id': int64,
  'image': Image(shape=(105, 105, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=1623),
})
 • Tài liệu tính năng :
Đặc tính Tầng lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
bảng chữ cái LớpNhãn int64
alphabet_char_id tenxơ int64
hình ảnh Hình ảnh (105, 105, 3) uint8
nhãn LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{lake2015human,
 title={Human-level concept learning through probabilistic program induction},
 author={Lake, Brenden M and Salakhutdinov, Ruslan and Tenenbaum, Joshua B},
 journal={Science},
 volume={350},
 number={6266},
 pages={1332--1338},
 year={2015},
 publisher={American Association for the Advancement of Science}
}