chứng opinosis

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu ý kiến ​​​​Opinosis bao gồm các câu được trích xuất từ ​​​​các bài đánh giá cho 51 chủ đề. Các chủ đề và ý kiến ​​được lấy từ Tripadvisor, Edmunds.com và Amazon.com.

Tách ra ví dụ
'train' 51
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'review_sents': Text(shape=(), dtype=string),
  'summaries': Sequence(Text(shape=(), dtype=string)),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
đánh giá_đã gửi Chữ sợi dây
tóm tắt Trình tự (Văn bản) (Không có,) sợi dây
 • trích dẫn :
@inproceedings{ganesan2010opinosis,
 title={Opinosis: a graph-based approach to abstractive summarization of highly redundant opinions},
 author={Ganesan, Kavita and Zhai, ChengXiang and Han, Jiawei},
 booktitle={Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics},
 pages={340--348},
 year={2010},
 organization={Association for Computational Linguistics}
}