địa điểm365_small

Bộ dữ liệu Places365-Standard chứa 1,8 triệu hình ảnh đào tạo từ 365 danh mục cảnh, được sử dụng để đào tạo CNN của Places365. Có 50 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ xác thực và 900 hình ảnh cho mỗi danh mục trong bộ thử nghiệm.

Tách ra ví dụ
'test' 328.500
'train' 1.803.460
'validation' 36.500
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'image': Image(shape=(256, 256, 3), dtype=uint8),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=365),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
tên tập tin Chữ chuỗi
hình ảnh Hình ảnh (256, 256, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{zhou2017places,
 title={Places: A 10 million Image Database for Scene Recognition},
 author={Zhou, Bolei and Lapedriza, Agata and Khosla, Aditya and Oliva, Aude and Torralba, Antonio},
 journal={IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence},
 year={2017},
 publisher={IEEE}
}