گیاه_برگ

این مجموعه داده شامل 4502 تصویر از برگ های گیاه سالم و ناسالم است که بر اساس گونه و وضعیت سلامت به 22 دسته تقسیم می شوند. تصاویر با فرمت JPG با وضوح بالا هستند.

هیچ فایلی با پیشوند برچسب 0000 وجود ندارد، بنابراین رمزگذاری برچسب با یک جابجا می شود (مثلاً فایل با پیشوند برچسب 0001 برچسب 0 کدگذاری می شود).

URL مجموعه داده: https://data.mendeley.com/datasets/hb74ynkjcn/1 مجوز: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

شکاف مثال ها
'train' 4,502
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=22),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تصویر تصویر (هیچ، هیچ، 3) uint8
تصویر/نام فایل متن رشته
برچسب ClassLabel int64

تجسم

 • نقل قول :
@misc{,
 author={Siddharth Singh Chouhan, Ajay Kaul, Uday Pratap Singh, Sanjeev
Jain},
 title={A Database of Leaf Images: Practice towards Plant Conservation with
Plant Pathology},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}