plant_village

Bộ dữ liệu PlantVillage bao gồm 54303 hình ảnh lá khỏe mạnh và không khỏe mạnh được chia thành 38 loại theo loài và bệnh tật.

URL giấy gốc: https://arxiv.org/abs/1511.08060 URL bộ dữ liệu: https://data.mendeley.com/datasets/tywbtsjrjv/1

Tách ra ví dụ
'train' 54,303
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=38),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/HughesS15,
 author  = {David P. Hughes and
        Marcel Salath{\'{e} } },
 title   = {An open access repository of images on plant health to enable the
        development of mobile disease diagnostics through machine
        learning and crowdsourcing},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.08060},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.08060},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.08060},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:21 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HughesS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}
,

Bộ dữ liệu PlantVillage bao gồm 54303 hình ảnh lá khỏe mạnh và không khỏe mạnh được chia thành 38 loại theo loài và bệnh tật.

URL giấy gốc: https://arxiv.org/abs/1511.08060 URL bộ dữ liệu: https://data.mendeley.com/datasets/tywbtsjrjv/1

Tách ra ví dụ
'train' 54,303
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=38),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ sợi dây
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/HughesS15,
 author  = {David P. Hughes and
        Marcel Salath{\'{e} } },
 title   = {An open access repository of images on plant health to enable the
        development of mobile disease diagnostics through machine
        learning and crowdsourcing},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.08060},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.08060},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.08060},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:21 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HughesS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}