โรงงาน_หมู่บ้าน

 • คำอธิบาย :

ชุดข้อมูล PlantVillage ประกอบด้วยรูปภาพใบที่มีสุขภาพดีและไม่แข็งแรงจำนวน 54,303 ภาพ แบ่งออกเป็น 38 หมวดหมู่ตามสายพันธุ์และโรค

URL กระดาษต้นฉบับ: https://arxiv.org/abs/1511.08060 URL ชุดข้อมูล: https://data.mendeley.com/datasets/tywbtsjrjv/1

แยก ตัวอย่าง
'train' 54,303
 • โครงสร้างคุณสมบัติ :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=38),
})
 • เอกสารคุณสมบัติ :
คุณสมบัติ ระดับ รูปร่าง ประเภทD คำอธิบาย
คุณสมบัติDict
ภาพ ภาพ (ไม่มี ไม่มี 3) uint8
รูปภาพ/ชื่อไฟล์ ข้อความ เชือก
ฉลาก ClassLabel int64

การแสดงภาพ

 • การอ้างอิง :
@article{DBLP:journals/corr/HughesS15,
 author  = {David P. Hughes and
        Marcel Salath{\'{e} } },
 title   = {An open access repository of images on plant health to enable the
        development of mobile disease diagnostics through machine
        learning and crowdsourcing},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.08060},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.08060},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.08060},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:21 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/HughesS15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}