thực vật_k

Bộ dữ liệu này chứa 2153 hình ảnh lá cây khỏe mạnh và không khỏe mạnh được chia thành 16 loại theo loài và tình trạng sức khỏe. Các hình ảnh ở định dạng JPG có độ phân giải cao.

URL bộ dữ liệu: https://data.mendeley.com/datasets/t6j2h22jpx/1 Giấy phép: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Tách ra ví dụ
'train' 2.153
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
  'image/filename': Text(shape=(), dtype=string),
  'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=16),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
hình ảnh/tên tập tin Chữ chuỗi
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

 • trích dẫn :
@misc{,
 author={Vippon Preet Kour, Sakshi Arora},
 title={PlantaeK: A leaf database of native plants of Jammu and Kashmir},
 howpublished={Mendeley Data},
 year={2019}
}