robo_set

 • Sự miêu tả :

Tập dữ liệu thực của một cánh tay robot thể hiện 12 kỹ năng thao tác không hề tầm thường trên 38 nhiệm vụ, 7500 quỹ đạo.

 • Trang chủ : https://robopen.github.io/

 • Mã nguồn : tfds.robotics.rtx.RoboSet

 • Phiên bản :

  • 0.1.0 (mặc định): Bản phát hành đầu tiên.
 • Kích thước tải xuống : Unknown size

 • Kích thước tập dữ liệu : 179.42 GiB

 • Tự động lưu vào bộ nhớ đệm ( tài liệu ): Không

 • Chia tách :

Tách ra Ví dụ
'train' 18.250
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': string,
    'trial_id': string,
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_instruction': string,
    'observation': FeaturesDict({
      'image_left': Image(shape=(240, 424, 3), dtype=uint8),
      'image_right': Image(shape=(240, 424, 3), dtype=uint8),
      'image_top': Image(shape=(240, 424, 3), dtype=uint8),
      'image_wrist': Image(shape=(240, 424, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
      'state_velocity': Tensor(shape=(8,), dtype=float32),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Tenxơ sợi dây
tập_siêu dữ liệu/dùng thử_id Tenxơ sợi dây
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (số 8,) phao32
bước/giảm giá Vô hướng phao32
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_instruction Tenxơ sợi dây
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/image_left Hình ảnh (240, 424, 3) uint8
bước/quan sát/image_right Hình ảnh (240, 424, 3) uint8
bước/quan sát/image_top Hình ảnh (240, 424, 3) uint8
bước/quan sát/image_wrist Hình ảnh (240, 424, 3) uint8
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (số 8,) phao32
bước/quan sát/state_velocity Tenxơ (số 8,) phao32
bước/phần thưởng Vô hướng phao32
@misc{bharadhwaj2023roboagent, title={RoboAgent: Generalization and Efficiency in Robot Manipulation via Semantic Augmentations and Action Chunking}, author={Homanga Bharadhwaj and Jay Vakil and Mohit Sharma and Abhinav Gupta and Shubham Tulsiani and Vikash Kumar}, year={2023}, eprint={2309.01918}, archivePrefix={arXiv}, primaryClass={cs.RO} }