Oẳn tù tì

Hình ảnh những tay chơi oẳn tù tì, trò chơi cắt kéo.

Tách ra ví dụ
'test' 372
'train' 2.520
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(300, 300, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=3),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (300, 300, 3) uint8
nhãn mác LớpNhãn int64

Hình dung

  • trích dẫn :
@ONLINE {rps,
author = "Laurence Moroney",
title = "Rock, Paper, Scissors Dataset",
month = "feb",
year = "2019",
url = "http://laurencemoroney.com/rock-paper-scissors-dataset"
}