سموم

 • توضیحات :

SAMSum Corpus حاوی بیش از 16 هزار گفتگوی چت با خلاصه های دستی است.

دو ویژگی وجود دارد:

شکاف مثال ها
'test' 819
'train' 14732
'validation' 818
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'dialogue': Text(shape=(), dtype=string),
  'id': Text(shape=(), dtype=string),
  'summary': Text(shape=(), dtype=string),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
گفتگو متن رشته
شناسه متن رشته
خلاصه متن رشته
 • نقل قول :
@article{gliwa2019samsum,
 title={SAMSum Corpus: A Human-annotated Dialogue Dataset for Abstractive Summarization},
 author={Gliwa, Bogdan and Mochol, Iwona and Biesek, Maciej and Wawer, Aleksander},
 journal={arXiv preprint arXiv:1911.12237},
 year={2019}
}