scene_parse150

Phân tích cảnh là phân đoạn và phân tích một hình ảnh thành các vùng hình ảnh khác nhau được liên kết với các danh mục ngữ nghĩa, chẳng hạn như bầu trời, đường, người và giường. MIT Scene Parsing Benchmark (SceneParse150) cung cấp một nền tảng đào tạo và đánh giá tiêu chuẩn cho các thuật toán phân tích cảnh.

Tách ra ví dụ
'test' 2.000
'train' 20,210
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'annotation': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
    'image': Image(shape=(None, None, 3), dtype=uint8),
})
  • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
chú thích Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
hình ảnh Hình ảnh (Không, Không có, 3) uint8
  • trích dẫn :
@inproceedings{zhou2017scene,
title={Scene Parsing through ADE20K Dataset},
author={Zhou, Bolei and Zhao, Hang and Puig, Xavier and Fidler, Sanja and Barriuso, Adela and Torralba, Antonio},
booktitle={Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition},
year={2017}
}