الک 1 متر

 • توضیحات :

جاسازی های از پیش آموزش دیده برای جستجوی تقریبی نزدیکترین همسایه با استفاده از فاصله اقلیدسی. این مجموعه داده از دو تقسیم تشکیل شده است:

 1. 'پایگاه داده': شامل 1,000,000 نقطه داده است که هر کدام دارای ویژگیهایی است: 'جاسازی' (128 شناور)، 'شاخص' (int64)، 'همسایگان' (فهرست خالی).
 2. "تست": شامل 10000 نقطه داده است که هر کدام دارای ویژگی هایی است: "جاسازی" (128 شناور)، "ایندکس" (int64)، "همسایگان" (فهرست "شاخص" و "فاصله" نزدیکترین همسایگان در پایگاه داده. )
شکاف مثال ها
'database' 1,000,000
'test' 10000
 • ساختار ویژگی :
FeaturesDict({
  'embedding': Tensor(shape=(128,), dtype=float32),
  'index': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  'neighbors': Sequence({
    'distance': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'index': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  }),
})
 • مستندات ویژگی :
ویژگی کلاس شکل نوع D شرح
FeaturesDict
تعبیه کردن تانسور (128،) float32
فهرست مطالب اسکالر int64 شاخص در شکاف.
همسایه ها توالی همسایه های محاسبه شده، که فقط برای تقسیم تست در دسترس است.
همسایگان/فاصله اسکالر float32 فاصله همسایه
همسایگان/شاخص اسکالر int64 شاخص همسایه.
 • نقل قول :
@article{jegou2010product,
 title={Product quantization for nearest neighbor search},
 author={Jegou, Herve and Douze, Matthijs and Schmid, Cordelia},
 journal={IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence},
 volume={33},
 number={1},
 pages={117--128},
 year={2010},
 publisher={IEEE}
}