sàng1m

 • Mô tả :

Các nhúng được đào tạo trước để tìm kiếm hàng xóm gần nhất bằng cách sử dụng khoảng cách Euclide. Bộ dữ liệu này bao gồm hai phần:

 1. 'cơ sở dữ liệu': bao gồm 1.000.000 điểm dữ liệu, mỗi điểm có các tính năng: 'nhúng' (128 số float), 'chỉ mục' (int64), 'hàng xóm' (danh sách trống).
 2. 'test': gồm 10.000 điểm dữ liệu, mỗi điểm có các tính năng: 'embedding' (128 float), 'index' (int64), 'neighbor' (danh sách 'chỉ mục' và 'khoảng cách' của các láng giềng gần nhất trong cơ sở dữ liệu. )
Tách ra ví dụ
'database' 1.000.000
'test' 10.000
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'embedding': Tensor(shape=(128,), dtype=float32),
  'index': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  'neighbors': Sequence({
    'distance': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'index': Scalar(shape=(), dtype=int64),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
nhúng tenxơ (128,) phao32
mục lục Vô hướng int64 Chỉ mục trong phần chia.
người hàng xóm Sự nối tiếp Hàng xóm được tính toán, chỉ khả dụng cho phân tách thử nghiệm.
hàng xóm/khoảng cách Vô hướng phao32 Khoảng cách hàng xóm.
hàng xóm/chỉ số Vô hướng int64 Chỉ số hàng xóm
 • trích dẫn :
@article{jegou2010product,
 title={Product quantization for nearest neighbor search},
 author={Jegou, Herve and Douze, Matthijs and Schmid, Cordelia},
 journal={IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence},
 volume={33},
 number={1},
 pages={117--128},
 year={2010},
 publisher={IEEE}
}