stanford_hydra_dataset_converted_externally_to_rlds

 • Sự miêu tả :

Franka giải quyết các nhiệm vụ dài hạn

Tách ra Ví dụ
'train' 570
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'episode_metadata': FeaturesDict({
    'file_path': Text(shape=(), dtype=string),
  }),
  'steps': Dataset({
    'action': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
    'discount': Scalar(shape=(), dtype=float32),
    'is_dense': Scalar(shape=(), dtype=bool),
    'is_first': bool,
    'is_last': bool,
    'is_terminal': bool,
    'language_embedding': Tensor(shape=(512,), dtype=float32),
    'language_instruction': Text(shape=(), dtype=string),
    'observation': FeaturesDict({
      'image': Image(shape=(240, 320, 3), dtype=uint8),
      'state': Tensor(shape=(27,), dtype=float32),
      'wrist_image': Image(shape=(240, 320, 3), dtype=uint8),
    }),
    'reward': Scalar(shape=(), dtype=float32),
  }),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp học Hình dạng loại D Sự miêu tả
Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu Tính năngDict
tập_siêu dữ liệu/file_path Chữ sợi dây Đường dẫn tới file dữ liệu gốc.
bước Tập dữ liệu
bước/hành động Tenxơ (7,) phao32 Hoạt động của robot, bao gồm [3x delta vị trí EEF, 3x delta định hướng EEF ở góc euler, 1x tay kẹp gần].
bước/giảm giá Vô hướng phao32 Giảm giá nếu được cung cấp, mặc định là 1.
bước/is_dense Vô hướng bool Đúng nếu trạng thái là điểm tham chiếu (010) hoặc ở chế độ dày đặc (x111).
bước/is_first Tenxơ bool
bước/is_last Tenxơ bool
bước/is_terminal Tenxơ bool
các bước/ngôn ngữ_embedding Tenxơ (512,) phao32 Nhúng ngôn ngữ Kona. Xem https://tfhub.dev/google/universal-sentence-encoding-large/5
các bước/ngôn ngữ_instruction Chữ sợi dây Giảng dạy ngôn ngữ.
bước/quan sát Tính năngDict
bước/quan sát/hình ảnh Hình ảnh (240, 320, 3) uint8 Quan sát RGB của camera chính.
bước/quan sát/trạng thái Tenxơ (27,) phao32 Trạng thái robot, bao gồm [3x vị trí EEF, 4x EEF định hướng trong quaternion, 3x EEF định hướng trong góc euler, 7x góc khớp robot, 7x vận tốc khớp robot, 3x trạng thái kẹp.
bước/quan sát/hình ảnh cổ tay Hình ảnh (240, 320, 3) uint8 Camera đeo tay quan sát RGB.
bước/phần thưởng Vô hướng phao32 Phần thưởng nếu được cung cấp, 1 ở bước cuối cùng cho bản demo.
@article{belkhale2023hydra,
 title={HYDRA: Hybrid Robot Actions for Imitation Learning},
 author={Belkhale, Suneel and Cui, Yuchen and Sadigh, Dorsa},
 journal={arxiv},
 year={2023}
}