svhn_cropped

  • Mô tả :

Bộ dữ liệu Số nhà của Chế độ xem phố (SVHN) là bộ dữ liệu nhận dạng chữ số hình ảnh gồm hơn 600.000 hình ảnh chữ số đến từ dữ liệu trong thế giới thực. Hình ảnh được cắt thành 32x32.

Tách ra ví dụ
'extra' 531,131
'test' 26.032
'train' 73,257
  • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=int64, num_classes=10),
})
  • Tài liệu tính năng :
Đặc tính Tầng lớp Hình dạng Dtype Sự miêu tả
Tính năngDict
hình ảnh Hình ảnh (32, 32, 3) uint8
nhãn LớpNhãn int64

Hình dung

  • trích dẫn :
"""Street View House Numbers (SVHN) Dataset, cropped version."""

@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}