ช่วยปกป้อง Great Barrier Reef กับ TensorFlow บน Kaggle เข้าร่วมท้าทาย

svhn_cropped

  • รายละเอียด:

ชุดข้อมูล Street View House Numbers (SVHN) เป็นชุดข้อมูลการรู้จำตัวเลขของรูปภาพซึ่งมีรูปภาพมากกว่า 600,000 หลักที่มาจากข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริง รูปภาพถูกครอบตัดเป็น 32x32

แยก ตัวอย่าง
'extra' 531,131
'test' 26,032
'train' 73,257
  • คุณสมบัติ:
FeaturesDict({
    'image': Image(shape=(32, 32, 3), dtype=tf.uint8),
    'label': ClassLabel(shape=(), dtype=tf.int64, num_classes=10),
})

การสร้างภาพ

  • อ้างอิง:
@article{Netzer2011,
author = {Netzer, Yuval and Wang, Tao and Coates, Adam and Bissacco, Alessandro and Wu, Bo and Ng, Andrew Y},
booktitle = {Advances in Neural Information Processing Systems ({NIPS})},
title = {Reading Digits in Natural Images with Unsupervised Feature Learning},
year = {2011}
}