the300w_lp

 • Mô tả :

Bộ dữ liệu 300W-LP được mở rộng từ 300W, tiêu chuẩn hóa nhiều cơ sở dữ liệu căn chỉnh với 68 mốc, bao gồm AFW, LFPW, HELEN, IBUG và XM2VTS. Với 300W, 300W-LP áp dụng cấu hình khuôn mặt được đề xuất để tạo ra 61.225 mẫu trên các tư thế lớn (1.786 từ IBUG, 5.207 từ AFW, 16.556 từ LFPW và 37.676 từ HELEN, XM2VTS không được sử dụng).

Tập dữ liệu có thể được sử dụng làm tập huấn luyện cho các tác vụ thị giác máy tính sau: nhận dạng thuộc tính khuôn mặt và định vị mốc (hoặc phần khuôn mặt).

Tách ra ví dụ
'train' 61,225
 • Cấu trúc tính năng :
FeaturesDict({
  'color_params': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
  'exp_params': Tensor(shape=(29,), dtype=float32),
  'illum_params': Tensor(shape=(10,), dtype=float32),
  'image': Image(shape=(450, 450, 3), dtype=uint8),
  'landmarks_2d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'landmarks_3d': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'landmarks_origin': Tensor(shape=(68, 2), dtype=float32),
  'pose_params': Tensor(shape=(7,), dtype=float32),
  'roi': Tensor(shape=(4,), dtype=float32),
  'shape_params': Tensor(shape=(199,), dtype=float32),
  'tex_params': Tensor(shape=(199,), dtype=float32),
})
 • Tài liệu tính năng :
Tính năng Lớp Hình dạng Dtype Sự mô tả
Tính năngDict
color_params tenxơ (7,) phao32
exp_params tenxơ (29,) phao32
illum_params tenxơ (10,) phao32
hình ảnh Hình ảnh (450, 450, 3) uint8
địa danh_2d tenxơ (68, 2) phao32
địa danh_3d tenxơ (68, 2) phao32
địa danh_origin tenxơ (68, 2) phao32
pose_params tenxơ (7,) phao32
roi tenxơ (4,) phao32
shape_params tenxơ (199,) phao32
tex_params tenxơ (199,) phao32

Hình dung

 • trích dẫn :
@article{DBLP:journals/corr/ZhuLLSL15,
 author  = {Xiangyu Zhu and
        Zhen Lei and
        Xiaoming Liu and
        Hailin Shi and
        Stan Z. Li},
 title   = {Face Alignment Across Large Poses: {A} 3D Solution},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/1511.07212},
 year   = {2015},
 url    = {http://arxiv.org/abs/1511.07212},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {1511.07212},
 timestamp = {Mon, 13 Aug 2018 16:48:23 +0200},
 biburl  = {https://dblp.org/rec/bib/journals/corr/ZhuLLSL15},
 bibsource = {dblp computer science bibliography, https://dblp.org}
}